Sony Xperia E4g - Fotografovanie a nahrávanie videí

background image

Fotografovanie a nahrávanie videí

1

Priblíženie alebo vzdialenie

2

Hlavná obrazovka fotoaparátu

3

Zobrazenie fotografií a videí

4

Fotografovanie alebo nahrávanie videoklipov

5

Návrat o krok späť alebo ukončenie práce s fotoaparátom

6

Zmena nastavení režimu snímania

7

Prístup k nastaveniam fotoaparátu a skratkám

8

Predný fotoaparát

Fotografovanie z obrazovky uzamknutia

1

Ak chcete obrazovku aktivovať, krátko stlačte tlačidlo napájania .

2

Na zapnutie fotoaparátu stlačte a podržte tlačidlo a posuňte ho nahor.

3

Po otvorení fotoaparátu ťuknite na položku .

Snímanie fotografií dotykom na obrazovku

1

Zapnite fotoaparát.

2

Ťuknite na položku a potom na položku .

3

Posuňte jazdec vedľa položky

Snímanie dotykom doprava.

4

Nasmerujte fotoaparát na snímaný objekt.

5

Ak chcete uzamknúť automatické zaostrovanie, dotknite sa bodu na obrazovke

a podržte ho. Keď sa rám snímky zmení na modrý, zdvihnutím prsta nasnímate

fotografiu.

Snímanie fotografií ťuknutím na tlačidlo na obrazovke

1

Zapnite fotoaparát.

2

Nasmerujte fotoaparát na subjekt.

3

Ťuknite na tlačidlo fotoaparátu na obrazovke . Fotografia sa zaznamená, len čo

uvoľníte prst.

Nasnímanie autoportrétu pomocou predného fotoaparátu

1

Zapnite fotoaparát.

2

Ťuknite na položku

.

3

Ak chcete nasnímať fotografiu, ťuknite na tlačidlo fotoaparátu na obrazovke .

Fotografia sa nasníma, len čo uvoľníte prst.

Používanie blesku fotoaparátu

1

Keď je spustený fotoaparát, ťuknite na položku .

2

Vyberte požadované nastavenie blesku.

3

Nasnímajte fotografiu.

77

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Použitie lupy

Ak je aktívny fotoaparát, stláčajte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.

Ak je fotoaparát otvorený, na jeho obrazovke vykonajte gesto priblíženia alebo vzdialenia

prstov.

Nahrávanie videa

1

Zapnite fotoaparát.

2

Nasmerujte fotoaparát na snímaný objekt.

3

Nahrávanie spustite ťuknutím na položku .

4

Ak chcete nahrávanie videa pozastaviť, ťuknite na položku . Ak chcete

pokračovať v nahrávaní, ťuknite na položku .

5

Ak chcete nahrávanie zastaviť, ťuknite na položku .

Fotografovanie počas nahrávania videa

Ak chcete fotografovať počas nahrávania videa, ťuknite na položku . Fotografia

sa nasníma, keď uvoľníte prst.

Zobrazenie fotografií a videí

1

Aktivujte fotoaparát a potom ťuknutím na miniatúru otvorte fotografiu alebo video.

2

Fotografie a videá zobrazte rýchlym pohybom prstu doľava alebo doprava.

Odstránenie fotografie alebo nahratého videa

1

Vyhľadajte fotografiu alebo video, ktoré chcete odstrániť.

2

Ťuknutím na obrazovku zobrazte položku .

3

Ťuknite na položku .

4

Výber potvrďte ťuknutím na položku

Odstrániť.