Sony Xperia E4g - Nastavenia fotoaparátu

background image

Nastavenia fotoaparátu

Úprava nastavení fotoaparátu

1

Zapnite fotoaparát.

2

Ak chcete zobraziť všetky nastavenia, ťuknite na položku .

3

Vyberte nastavenie, ktoré chcete upraviť, a potom ho upravte podľa potreby.

Prehľad nastavení fotoaparátu

Rozlíšenie

Pred fotografovaním si môžete vybrať spomedzi niekoľkých možností rozlíšenia a pomeru

strán. Fotografia s vyšším rozlíšením zaberá viac pamäte.

5MP

2560×1920(4:3)

Rozlíšenie 5 megapixelov s pomerom strán 4:3. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na obrazovke

bez širokouhlého formátu alebo tlačiť vo vysokom rozlíšení.

3MP

2560×1440(16:9)

Rozlíšenie 3 megapixely s pomerom strán 16:9. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na

širokouhlej obrazovke.

2MP

1920×1088(16:9)

Rozlíšenie 2 megapixely s pomerom strán 16:9. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na

širokouhlej obrazovke.

2MP

1600×1200(4:3)

Rozlíšenie 2 megapixely s pomerom strán 4:3. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na obrazovke

bez širokouhlého formátu alebo tlačiť vo vysokom rozlíšení.

VGA

640×480(4:3)

Formát VGA s pomerom strán 4:3.

Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania

Manuálne.

Samospúšť

So samospúšťou môžete fotografovať bez toho, aby ste zariadenie držali v rukách. Túto

funkciu používajte na snímanie autoportrétov a skupinových fotografií, na ktorých nebude

nikto chýbať. Samospúšť môžete taktiež použiť na to, aby sa fotoaparát pri zachytávaní

fotografií netriasol.

Zapnúť (10 sekúnd)

Nastavenie 10-sekundového oneskorenia medzi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a momentom

nasnímania fotografie.

Zapnúť (2 sekundy)

Nastavenie 2-sekundového oneskorenia medzi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a momentom nasnímania

fotografie.

Vypnutý

Fotografia sa nasníma hneď, ako ťuknete na obrazovku fotoaparátu.

83

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Smile Shutter™

Pred nasnímaním fotografie použite funkciu Smile Shutter™ a vyberte druh úsmevu, na

ktorý má fotoaparát reagovať.

Režim zaostrenia

Funkcia zaostrenia určuje, ktorá oblasť fotografie bude ostrá. Keď je zapnuté priebežné

automatické zaostrovanie, fotoaparát neustále prispôsobuje zaostrenie tak, aby oblasť vo

farebnom zaostrovacom rámčeku zostala ostrá.

Aut. zaostr. na jeden obj.

Fotoaparát automaticky zaostrí na vybratý objekt. Priebežné automatické zaostrovanie je zapnuté. Dotknite

sa obrazovky fotoaparátu a podržte na nej prst, pokým sa farba zaostrovacieho rámčeka zmení zo žltej na

modrú, čo značí, že zaostrenie je nastavené. Fotografia sa nasníma, keď uvoľníte prst.

Rozpoznanie tváre

Fotoaparát automaticky rozpozná až päť tvárí, ktoré na obrazovke označí bielymi rámčekmi. Fotoaparát

automaticky zaostrí na najbližšiu tvár. Môžete tiež vybrať tvár, na ktorú chcete zaostriť, a to tak, že na ňu

ťuknete na obrazovke. Po ťuknutí na obrazovku fotoaparátu sa vybratá tvár, na ktorú je zaostrené, označí

modrým rámčekom. Rozpoznanie tváre nie je možné použiť v prípade všetkých typov scén. Priebežné

automatické zaostrovanie je zapnuté.

Dotykové zaostrovanie

Ak chcete, aby sa zaostrilo na určitú oblasť, dotknite sa danej oblasti na obrazovke fotoaparátu. Priebežné

automatické zaostrovanie je vypnuté. Dotknite sa obrazovky fotoaparátu a podržte na nej prst, pokým sa

farba zaostrovacieho rámčeka zmení zo žltej na modrú, čo značí, že zaostrenie je nastavené. Fotografia sa

nasníma, keď uvoľníte prst.

Sledovanie objektu

Ak objekt dotykom v hľadáčiku vyberiete, fotoaparát ho bude automaticky sledovať.

Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania

Manuálne.

HDR

Nastavenie HDR (High Dynamic Range, vysoké dynamické rozpätie) použite na snímanie

fotografie v prípade silného protisvetla alebo v podmienkach s ostrým kontrastom.

Nastavenie HDR kompenzuje stratu detailu a vytvára obrázky, ktoré sú reprezentatívne

v tmavých aj svetlých oblastiach.

Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania

Manuálne.

ISO

Ak chcete znížiť rozmazanie obrázka zapríčinené nedostatočným osvetlením alebo

pohybom snímaných predmetov, zvýšte citlivosť ISO.

Automaticky

Citlivosť ISO nastaví automaticky.

100

Citlivosť ISO nastaví na hodnotu 100.

200

Citlivosť ISO nastaví na hodnotu 200.

400

Citlivosť ISO nastaví na hodnotu 400.

800

Citlivosť ISO nastaví na hodnotu 800.

1600

Citlivosť ISO nastaví na hodnotu 1 600.

Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania

Manuálne.

84

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Meranie expozície

Táto funkcia meria intenzitu svetla na snímkach, ktoré chcete zaznamenať, a podľa toho

automaticky určí vyváženú expozíciu.

Stred

Prispôsobuje expozíciu na stred obrázka.

Priemerné

Počíta expozíciu na základe intenzity svetla osvetľujúceho celý obrázok.

Bodové

Prispôsobuje expozíciu na veľmi malú časť obrázka, ktorý chcete nasnímať.

Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania

Manuálne.

Stabilizátor obrazu

Pri fotografovaní býva náročné držať zariadenie bez zachvenia. Stabilizátor vyvažuje

drobné pohyby ruky.

Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania

Manuálne.

Ukážka

Môžete si nastaviť zobrazenie ukážky fotografií a videí hneď po ich nasnímaní.

Neobmedzené

Ukážka sa zobrazí hneď po nasnímaní fotografie alebo videa.

5 sekúnd

Ukážka sa zobrazí na 5 sekúnd po nasnímaní fotografie alebo videa.

3 sekundy

Ukážka sa zobrazí na 3 sekundy po nasnímaní fotografie alebo videa.

Upraviť

Fotografia alebo video sa po nasnímaní otvorí na úpravy.

Vypnutý

Fotografia alebo video sa po nasnímaní uloží bez zobrazenia ukážky.

Výber tváre

Aplikácia fotoaparátu umožňuje vybrať tváre, takže keď sa tieto tváre zobrazia

v hľadáčiku, automaticky na ne zaostrí.

Blesk

Pri fotografovaní pri slabom osvetlení alebo protisvetle použite blesk. Po ťuknutí na ikonu

blesku na obrazovke fotoaparátu sú k dispozícii nasledujúce možnosti:

Automaticky

Fotoaparát automaticky určí, či svetelné podmienky vyžadujú použitie blesku.

Trvalo zapnutý blesk

Toto nastavenie sa používa vtedy, ak je pozadie jasnejšie než fotografovaný objekt. Zabráni sa tak

nežiaducim tmavým tieňom.

Potlač. efektu červených očí

Pri fotografovaní znižuje efekt červených očí.

Vypnutý

Blesk je vypnutý. V niektorých prípadoch môže byť kvalita fotografie vyššia bez blesku napriek zlým

svetelným podmienkam. Zachytenie dobrej fotografie bez použitia blesku vyžaduje pevnú ruku.

Rozmazaniu fotografií predídete pomocou samospúšte.

Baterka

Pri fotografovaní je zapnutá baterka alebo svetlo fotoaparátu.

85

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Výber scény

Pomocou funkcie Výber scény môžete fotoaparát vďaka predprogramovaným scénam

rýchlo nastaviť na bežné situácie. Vo fotoaparáte sa určí, ktoré zo zadaných nastavení sú

najvhodnejšie pre vybratú scénu a umožňujú nasnímať tú najlepšiu fotografiu.

Vypnuté

Funkcia Výber scény je vypnutá a fotografie možno snímať manuálne.

Jemný odtieň pokožky

Používa sa na fotografovanie tvárí pomocou skrášľovacieho efektu.

Zahmlenie

Používa sa na snímanie fotografií na mäkkom pozadí.

Potlač. rozmaz. pri pohybe

Používa sa na minimalizáciu pohybu fotoaparátu pri snímaní scén v tmavšom prostredí.

Krajina

Používa sa pri fotografovaní na šírku. Fotoaparát zaostruje na vzdialené predmety.

Korekcia protisvetla HDR

Používa sa na zlepšenie detailov na vysoko kontrastných snímkach. Zabudovaná korekcia

podsvietenia zanalyzuje obrázok a automaticky ho prispôsobí na získanie dokonale osvetlenej snímky.

Nočný portrét

Používa sa pri fotografovaní portrétov v noci alebo v slabo osvetlenom prostredí. Z dôvodu dlhého

expozičného času treba fotoaparát držať nehybne alebo ho položiť na stabilný povrch.

Nočná scéna

Používa sa pri fotografovaní v noci alebo v slabo osvetlenom prostredí. Z dôvodu dlhého expozičného

času treba fotoaparát držať nehybne alebo ho položiť na stabilný povrch.

Snímanie z ruky za šera

Používa sa na fotografovanie pri zlých svetelných podmienkach z ruky odstránením šumu

a rozmazania.

Vysoká citlivosť

Používa sa na fotografovanie bez blesku pri zlých svetelných podmienkach. Odstraňuje rozmazanie.

Gurmán

Používa na fotografovanie jedla s jasnými farbami.

Zviera

Používa sa na fotografovanie zvierat. Odstraňuje rozmazanie a červené oči.

Pláž

Používa sa na fotografovanie pri mori alebo jazere.

Sneh

Používa sa v svetlom prostredí, aby sa predišlo preexponovaným fotografiám.

Večierok

Používa sa pri fotografovaní v slabo osvetlenom prostredí. Táto scéna dokáže zachytiť svetlo

z pozadia i svetlo sviečky. Z dôvodu dlhého expozičného času treba fotoaparát držať nehybne alebo

ho položiť na stabilný povrch.

Šport

Používa sa pri fotografovaní rýchlo sa pohybujúcich objektov. Krátky čas expozície minimalizuje

rozmazanie pohybu.

Dokument

Používa sa na fotografovanie textov či kresieb. Dáva fotografii vyšší a ostrejší kontrast.

Ohňostroj

Používa sa na fotografovanie ohňostrojov v celej ich kráse.

Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania

Manuálne.

86

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.