Sony Xperia E4g - Nastavenia videokamery

background image

Nastavenia videokamery

Úprava nastavenia videokamery

1

Zapnite fotoaparát.

2

Ťuknite na ikonu nastavenia na obrazovke.

3

Ak chcete zobraziť všetky nastavenia, ťuknite na položku .

4

Vyberte nastavenie, ktoré si želáte zmeniť, a potom vykonajte želané zmeny.

Prehľad nastavení videokamery

Rozlíšenie videa

Prispôsobte rozlíšenie videa rôznym formátom.

HD 1080p

1920×1088(16:9)

Formát Full HD (Full High Definition) s pomerom strán 16:9.

HD

1280×720(16:9)

Formát HD (High Definition) s pomerom strán 16:9.

VGA

640×480(4:3)

Formát VGA s pomerom strán 4:3.

Správa MMS

Nahrávajte videoklipy vhodné na odosielanie v správach MMS. Čas nahrávania tohto formátu videa je

limitovaný tak, aby sa súbory videa zmestili do správy MMS.

Tieto nastavenia sú k dispozícii iba v režime snímania

Manuálne.

Samospúšť

So samospúšťou môžete nahrať video bez toho, aby ste zariadenie držali v rukách.

Vhodné pri nahrávaní skupinových videoklipov, na ktorých sú všetci. Samospúšť môžete

použiť aj ako ochranu pred chvením pri nahrávaní videí.

Zapnúť (10 sekúnd)

Nastavenie 10-sekundového oneskorenia medzi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a začatím nahrávania

videa.

Zapnúť (2 sekundy)

Nastavenie 2-sekundového oneskorenia medzi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a začatím nahrávania

videa.

Vypnutý

Video sa začne nahrávať hneď, ako ťuknete na obrazovku fotoaparátu.

Smile Shutter™(video)

Pred nahrávaním videa použite funkciu Smile Shutter™ a vyberte druh úsmevu, na ktorý

má fotoaparát reagovať.

Režim zaostrenia

Pomocou nastavenia zaostrenia sa ovláda, ktorá časť videa má byť ostrá. Keď je

zapnuté priebežné automatické zaostrovanie, fotoaparát neustále prispôsobuje

zaostrenie tak, aby oblasť v bielom zaostrovacom rámčeku zostala ostrá.

Aut. zaostr. na jeden obj.

Fotoaparát automaticky zaostrí na vybratý objekt. Priebežné automatické zaostrovanie je zapnuté.

Rozpoznanie tváre

Fotoaparát automaticky rozpozná až päť tvárí, ktoré na obrazovke označí bielymi rámčekmi. Fotoaparát

automaticky zaostrí na najbližšiu tvár. Môžete tiež vybrať tvár, na ktorú chcete zaostriť, a to tak, že na ňu

ťuknete na obrazovke. Po ťuknutí na obrazovku fotoaparátu sa vybratá tvár, na ktorú je zaostrené, označí

87

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

žltým rámčekom. Rozpoznanie tváre nie je možné použiť v prípade všetkých typov scén. Priebežné

automatické zaostrovanie je zapnuté.

Sledovanie objektu

Ak objekt dotykom v hľadáčiku vyberiete, fotoaparát ho bude automaticky sledovať.

Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania

Manuálne.

Meranie expozície

Táto funkcia meria intenzitu svetla na snímkach, ktoré chcete zaznamenať, a podľa toho

automaticky určí vyváženú expozíciu.

Stred

Prispôsobuje expozíciu na stred obrázka.

Priemerné

Počíta expozíciu na základe intenzity svetla osvetľujúceho celý obrázok.

Bodové

Prispôsobuje expozíciu na veľmi malú časť obrázka, ktorý chcete nasnímať.

Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania

Manuálne.

Stabilizátor videa

Pri nahrávaní videa môže byť náročné držať zariadenie bez zachvenia. Stabilizátor

vyvažuje drobné pohyby ruky.

Mikrofón

Vyberte, či sa má počas nahrávania videí zaznamenať okolitý zvuk.

Ukážka

Môžete si nastaviť zobrazenie ukážky videí hneď po ich nasnímaní.

Zapnuté

Ukážka sa zobrazí hneď po nasnímaní videa.

Upraviť

Video sa po nasnímaní otvorí na úpravy.

Vypnutý

Video sa po nasnímaní uloží bez zobrazenia ukážky.

Blesk

Ak chcete nahrávať video pri slabom osvetlení alebo pri protisvetle, použite blesk. Ikona

videa s bleskom je k dispozícii iba na obrazovke videokamery. Niekedy môže byť

kvalita videa aj napriek slabému osvetleniu lepšia bez svetla.

Zapnuté

Vypnutý

Výber scény

Funkcia Výber scény vám vďaka predprogramovaným scénam videa pomôže rýchlo

nastaviť fotoaparát na bežné situácie. Fotoaparát určí niekoľko nastavení, ktoré sú

najvhodnejšie pre vybratú scénu a umožňujú nasnímať to najlepšie video.

Vypnutý

Funkcia Výber scény je vypnutá a video možno snímať manuálne.

Zahmlenie

Používa sa na snímanie videa na mäkkom pozadí.

88

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Krajina

Používa sa na snímanie videí na šírku. Fotoaparát zaostruje na vzdialené predmety.

Noc

Pri zapnutí sa zvýši citlivosť na svetlo. Vhodné pre slabo osvetlené prostredie. Videá rýchlo sa

pohybujúcich objektov môžu byť rozmazané. Držte ruku pevne alebo použite podperu. Pri dobrom

osvetlení vypnite nočný režim, zlepšíte tým kvalitu videa.

Pláž

Používa sa pri videách natáčaných pri mori alebo jazere.

Sneh

Používa sa vo svetlom prostredí na ochranu pred preexponovaním.

Šport

Používa sa pri videách rýchlo sa pohybujúcich objektov. Krátky čas expozície minimalizuje rozmazanie

pohybu.

Večierok

Používa sa pri videách v slabo osvetlenom prostredí. Táto scéna dokáže zachytiť svetlo z pozadia

i svetlo sviečky. Videá rýchlo sa pohybujúcich objektov môžu byť rozmazané. Držte ruku pevne alebo

použite podperu.

Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania

Manuálne.

89

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.