Sony Xperia E4g - Úprava fotografií pomocou aplikácie Photo editor

background image

Úprava fotografií pomocou aplikácie Photo editor

Pôvodné fotografie nasnímané pomocou fotoaparátu môžete upravovať a aplikovať na

ne efekty. Môžete napríklad zmeniť svetelné efekty. Po uložení upravenej fotografie

zostane pôvodná nezmenená verzia fotografie uložená v zariadení.

Úprava fotografie

Pri prezeraní fotografie zobrazte panel nástrojov ťuknutím na obrazovku a potom

ťuknite na ikonu .

92

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Orezanie fotografie

1

Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie si zobrazte panel nástrojov

a potom ťuknite na možnosť .

2

Keď sa zobrazí výzva, ťuknite na položky

Editor fotografií > Len raz.

3

Ťuknite na položky >

Orezať.

4

Vyberte požadovanú možnosť.

5

Orezávací rámik upravíte, ak sa dotknete jeho okraja a podržíte na ňom prst. Keď

zmiznú štvorce na okrajoch, zmeňte veľkosť rámika ťahaním dovnútra alebo von.

6

Ak chcete zmeniť veľkosť všetkých strán orezávacieho rámika naraz, dotknite sa

jedného z jeho štyroch rohov a podržte na ňom prst, aby zmizli štvorce na

okrajoch, a potom roh potiahnite podľa požiadaviek.

7

Ak chcete orezávací okraj posunúť do inej časti fotografie, dotknite sa jeho vnútra,

podržte na ňom prst a potom ho potiahnite do požadovanej polohy.

8

Ťuknite na položku

Použiť.

9

Ak chcete uložiť kópiu fotografie po orezaní, ťuknite na položku

Uložiť.

Použitie špeciálnych efektov na fotografiu

1

Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie si zobrazte panel nástrojov

a potom ťuknite na možnosť .

2

Keď sa zobrazí výzva, ťuknite na položky

Editor fotografií > Len raz.

3

Ťuknite na položku a potom vyberte možnosť.

4

Upravte fotografiu podľa svojich predstáv a potom ťuknite na položku

Uložiť.