Sony Xperia E4g - Úprava videí pomocou aplikácie Movie Creator

background image

Úprava videí pomocou aplikácie Movie Creator

Môžete upravovať videá, ktoré ste nasnímali kamerou. Video môžete napríklad orezať na

požadovanú dĺžku alebo upraviť jeho rýchlosť. Po uložení upraveného videa zostane

v zariadení uložená aj pôvodná nezmenená verzia videa.

Orezanie videa

1

Ťuknutím na obrazovku pri prehrávaní videoklipu zobrazte panel nástrojov a potom

ťuknite na možnosť >

Orezať.

2

Ak chcete presunúť rám orezania do inej časti časovej osi, dotknite sa okraja rámu

orezania a podržte ho, potom ho posuňte do požadovanej polohy a ťuknite na

položku

Použiť.

3

Ak chcete uložiť kópiu orezaného videa, ťuknite na položku

Uložiť.

Nastavenie rýchlosti videa

1

Ťuknutím na obrazovku pri prehrávaní videoklipu zobrazte panel nástrojov a potom

ťuknite na možnosť >

Rýchlosť.

2

Vyberte požadovanú možnosť, dotknite sa okraja časovej osi a podržte ho, potom

ho posuňte do požadovanej polohy a ťuknite na položku

Použiť.

3

Ak chcete uložiť kópiu upraveného videa, ťuknite na položku

Uložiť.