Sony Xperia E4g - Zobrazenie fotografií a videí

background image

Zobrazenie fotografií a videí

V aplikácii Album si môžete prezerať fotografie a prehrávať videá nasnímané

fotoaparátom alebo zobrazovať podobný obsah, ktorý ste do zariadenia uložili. Všetky

fotografie a videá sa zobrazujú v chronologicky usporiadanej mriežke.

1

Ťuknutím na ikonu otvoríte ponuku plochy Albumu

2

Zobrazenie možností ponuky

3

Prezentácia všetkých obrázkov alebo obrázkov pridaných k obľúbeným položkám

4

Na zobrazenie ponuky plochy Albumu presuňte ľavý okraj obrazovky doprava

5

Dátum položiek v skupine

6

Ťuknutím zobrazíte fotografiu alebo video

7

Posunom nahor a nadol zobrazíte obsah

Zobrazenie fotografií a videí

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položku

Album a ťuknite na ňu.

3

Ťuknite na fotografiu alebo video, ktoré chcete zobraziť, a potom ťuknite na

položky

Album > Len raz.

4

Dotykom rýchlym pohybom doľava zobrazíte nasledujúcu fotografiu alebo

nasledujúce video. Dotykom rýchlym pohybom doprava zobrazíte predchádzajúcu

fotografiu alebo predchádzajúce video.

Ak chcete zmeniť aplikáciu, ktorú ste vybrali ako predvolenú aplikáciu na otváranie fotografií

a videí, ťuknite na položky

Nastavenie > Aplikácie a potiahnite prstom na kartu Všetky, potom

vyberte požadovanú aplikáciu a ťuknite na položku

Vymazať predvolené nastavenia v časti

Spustiť ako predvolené.

Ak sa orientácia obrazovky po otočení zariadenia automaticky nezmení, začiarknite políčko

Autom. otočenie obrazovky v ponuke Nastavenie > Displej > Otáčanie obrazovky.

Zmena veľkosti miniatúr

Keď si pozeráte miniatúry fotografií a videí v aplikácii Album, roztiahnutím dvoch

prstov ich môžete priblížiť alebo stiahnutím prstov k sebe zas oddialiť.

Priblíženie a vzdialenie fotografie

Keď si pozeráte fotografiu, roztiahnutím dvoch prstov ju môžete priblížiť alebo stiahnutím

prstov k sebe zas oddialiť.

90

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Zobrazenie prezentácie fotografií

1

Ťuknutím na obrazovku počas prezerania fotografie zobrazte panel nástrojov a

potom ťuknite na možnosť >

Prezentácia, ak chcete spustiť prezentáciu

všetkých fotografií v albume.

2

Ťuknutím na fotografiu prezentáciu ukončíte.

Prehrávanie videa

1

V aplikácii Album vyhľadajte video, ktoré chcete prehrať, a ťuknite naň.

2

Ťuknite na položku a potom na položky

Filmy > Len raz.

3

Ak nie sú zobrazené žiadne ovládacie prvky prehrávania, zobrazíte ich ťuknutím na

obrazovku. Ak chcete ovládacie prvky skryť, znova ťuknite na obrazovku.

Pozastavenie videa

1

Počas prehrávania videa ťuknutím na obrazovku zobrazte ovládacie prvky.

2

Ťuknite na položku .

Rýchle pretáčanie videa dopredu a dozadu

1

Počas prehrávania videa ťuknutím na obrazovku zobrazte ovládacie prvky.

2

Posuňte značku ukazovateľa priebehu doľava, čím sa video pretočí dozadu alebo

doprava, čím sa video pretočí dopredu.

Nastavenie hlasitosti videa

Stlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti.