Sony Xperia E4g - Počúvanie hudby

background image

Počúvanie hudby

Aplikácia Walkman® umožňuje počúvať obľúbenú hudbu a zvukové knihy.

1

Otvorenie ponuky plochy aplikácie Walkman®

2

Vyhľadávanie vo všetkých skladbách uložených v zariadení

3

Zobrazenie aktuálneho frontu prehrávania

4

Obal albumu (ak je k dispozícii)

5

Prechod na predchádzajúcu skladbu vo fronte prehrávania ťuknutím

Rýchle posunutie aktuálne prehrávanej skladbu dozadu ťuknutím a podržaním

6

Prehrávanie alebo pozastavenie prehrávania skladby

7

Ťuknutím prejdete na nasledujúcu skladbu vo fronte prehrávania

Ťuknutím a podržaním rýchlo posuniete aktuálne prehrávanú skladbu dopredu

8

Prehrávanie skladieb v aktuálnom fronte prehrávania v náhodnom poradí

9

Opakovanie všetkých skladieb v aktuálnom fronte prehrávania

10 Indikátor priebehu – posunutím indikátora alebo ťuknutím vedľa čiary skladbu rýchlo posuniete dopredu

alebo dozadu

11 Celková časová dĺžka aktuálnej skladby

12 Uplynulý čas aktuálnej skladby

69

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Plocha prehrávača Walkman®

1

Otvorenie ponuky plochy aplikácie Walkman® posunutím ľavého okraja obrazovky doprava

2

Zobrazenie obsahu posunutím nahor alebo nadol

3

Prehratie skladby pomocou aplikácie Walkman®

4

Návrat na obrazovku prehrávača hudby Walkman®

Prehratie skladby pomocou aplikácie Walkman®

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte položku a ťuknite

na ňu.

2

Ľavý okraj obrazovky posuňte napravo.

3

Vyberte kategóriu hudby.

4

Ťuknutím prehrajte skladbu.

Položky chránené autorskými právami nemusí byť možné prehrať. Overte, či máte k obsahu,

ktorý chcete zdieľať, požadované oprávnenie.

Vyhľadanie informácií o skladbe online

Počas prehrávania skladby v aplikácii Walkman® ťuknite na obal albumu a potom

na tlačidlo so symbolom nekonečna

.

Tlačidlo so symbolom nekonečna

umožňuje prístup k zdrojom online súvisiacim so

skladbou, ako sú napríklad videá v službe YouTube™, texty skladieb a informácie

o interpretovi na lokalite Wikipedia.

Nastavenie hlasitosti zvuku

Stlačte tlačidlo ovládania hlasitosti.

Minimalizácia aplikácie Walkman®

Počas prehrávania skladby ťuknutím na položku prejdite na obrazovku Plocha.

Aplikácia Walkman® bude prehrávať na pozadí.

Otvorenie aplikácie Walkman® počas prehrávania na pozadí

1

Počas prehrávania skladby na pozadí ťuknutím na položku otvorte okno s

naposledy používanými aplikáciami.

2

Ťuknite na aplikáciu Walkman®.