Sony Xperia E4g - Ponuka plochy aplikácie Walkman®

background image

Ponuka plochy aplikácie Walkman®

Ponuka plochy aplikácie Walkman® poskytuje prehľad všetkých skladieb v zariadení.

Môžete tu spravovať albumy a zoznamy skladieb a usporadúvať hudbu podľa nálady

a tempa pomocou aplikácie SensMe™ channels.

70

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Otvorenie ponuky plochy aplikácie Walkman®

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom nájdite položku a ťuknite

na ňu.

2

Ľavý okraj obrazovky posuňte napravo.

Návrat na plochu aplikácie Walkman®

Otvorte ponuku plochy aplikácie Walkman® a ťuknite na položku

Domov.

Otvorte ponuku plochy aplikácie Walkman® a ťuknite na obrazovku napravo od

ponuky.

Aktualizácia hudby pomocou najnovších informácií

1

Na ploche aplikácie Walkman® ťuknite na položku .

2

Ťuknite na položky

Prevziať informácie o hudbe > Spustiť. Zariadenie na

internete vyhľadá a prevezme najnovšie dostupné obaly albumov a informácie

o skladbách týkajúce sa vašej hudby.

Aplikácia SensMe™ channels sa aktivuje po prevzatí informácií o hudbe.

Povolenie aplikácie SensMe™ channels

Na ploche aplikácie Walkman® ťuknite na položku a potom na položky

Prevziať

informácie o hudbe > Spustiť.

Táto aplikácia vyžaduje pripojenie k mobilnej sieti alebo sieti Wi-Fi®.

Úprava informácií o hudbe

1

V aplikácii Walkman® ťuknite na položku .

2

Ťuknite na položku

Úprava údajov o hudbe.

3

Zadajte požadované nové informácie alebo vykonajte požadované zmeny.

4

Po dokončení ťuknite na položku

Uložiť.

Odstránenie skladby

1

V ponuke plochy aplikácie Walkman® vyhľadajte skladbu, ktorú chcete odstrániť.

2

Dotknite sa názvu skladby a podržte ho. Potom ťuknite na položku

Odstrániť

v zobrazenom zozname.

3

Akciu potvrďte opätovným ťuknutím na položku

Odstrániť.