Sony Xperia E4g - Vylepšenie zvuku

background image

Vylepšenie zvuku

Zlepšenie kvality zvuku pomocou ekvalizéra

1

Keď je otvorená aplikácia Walkman®, ťuknite na položku .

2

Ťuknite na položky

Nastavenie > Zlepšenia zvuku.

3

Ak chcete zvuk prispôsobiť ručne, posuňte tlačidlá frekvenčného pásma nahor

alebo nadol. Ak chcete zvuk prispôsobiť automaticky, ťuknite na položku

a

vyberte štýl.

Zapnutie funkcie priestorového zvuku

1

Keď je otvorená aplikácia Walkman®, ťuknite na položku .

2

Ťuknite na položky

Nastavenie > Zlepšenia zvuku > Nastavenie > Priestorový

zvuk (VPT).

3

Vyberte nastavenie a ťuknutím na položku

OK ho potvrďte.