Sony Xperia E4g - Zoznamy skladieb

background image

Zoznamy skladieb

Na ploche prehrávača Walkman® môžete vytvoriť svoje vlastné zoznamy skladieb

z hudby uloženej v zariadení.

Vytvorenie vlastných zoznamov skladieb

1

Na ploche aplikácie Walkman® sa dotknite názvu albumu alebo skladby, ktoré

chcete pridať do zoznamu skladieb, a podržte ho.

2

Otvorí sa ponuka, v ktorej ťuknite na položky

Pridať do... > Vytvoriť nový zoznam

skladieb.

3

Zadajte názov zoznamu skladieb a ťuknite na položku

OK.

Môžete tiež ťuknúť na obal albumu a potom ťuknutím na položku vytvoriť nový zoznam

skladieb.

Prehratie vlastných zoznamov skladieb

1

Otvorte ponuku plochy aplikácie Walkman® a ťuknite na položku

Zoznamy

skladieb.

2

V časti

Zoznamy skladieb vyberte zoznam skladieb, ktorý chcete otvoriť.

3

Ak chcete prehrať všetky skladby, ťuknite na položku

Náhod. por. – všetko.

71

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Pridanie skladieb do zoznamu skladieb

1

Na ploche aplikácie Walkman® prejdite na skladbu alebo album, ktorý chcete

pridať do zoznamu skladieb.

2

Dotknite sa názvu skladby alebo albumu a podržte ho, a potom ťuknite na

možnosť

Pridať do....

3

Ťuknite na názov zoznamu skladieb, do ktorého chcete pridať album alebo

skladbu. Album alebo skladba sa pridá do zoznamu skladieb.

Odstránenie skladby zo zoznamu skladieb

1

V zozname skladieb sa dotknite a podržte prst na názve skladby, ktorú chcete

odstrániť.

2

Ťuknite na položku

Odstrániť zoznam skladieb.

Možno nebude možné odstrániť skladbu, ktorá je uložená na pamäťovej karte alebo v internom

ukladacom priestore zariadenia.

Odstránenie zoznamu skladieb

1

Otvorte ponuku plochy aplikácie Walkman® a ťuknite na položku

Zoznamy

skladieb.

2

Ťuknite na zoznam skladieb, ktorý chcete odstrániť, a podržte na ňom prst.

3

Ťuknite na položku

Odstrániť.

4

Akciu potvrďte opätovným ťuknutím na položku

Odstrániť.

Inteligentné zoznamy skladieb sa nedajú odstrániť.