Sony Xperia E4g - Ovládanie príslušenstva a nastavení pomocou aplikácie Smart Connect

background image

Ovládanie príslušenstva a nastavení pomocou aplikácie Smart

Connect

Aplikáciou Smart Connect môžete nastaviť akciu, ktorá sa má vykonať po pripojení alebo

odpojení príslušenstva. Môžete napríklad nastaviť, aby sa po pripojení náhlavnej súpravy

vždy spustila aplikácia rádia FM.
Aplikáciu Smart Connect môžete nastaviť aj na čítanie prichádzajúcich správ SMS.

Pomocou aplikácie môžete nastaviť aj konkrétnu činnosť alebo skupinu činností, ktoré sa

majú na zariadení spúšťať v určité časy dňa. Môžete napríklad nastaviť, že keď náhlavnú

súpravu pripojíte v čase medzi 7:00 a 9:00:

spustí sa aplikácia Walkman®,

vo webovom prehľadávači sa otvoria ranné noviny,

hlasitosť zvonenia sa nastaví na vibrovanie.
Pomocou aplikácie Smart Connect môžete spravovať aj príslušenstvo ako SmartTags

a SmartWatch. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke konkrétneho

príslušenstva.

1

Zobrazenie všetkých pridaných zariadení po ťuknutí

2

Pridanie zriadenia alebo udalosti

3

Zobrazenie možností ponuky

4

Zobrazenie všetkých pridaných udalostí po ťuknutí

5

Aktivácia udalosti po ťuknutí

6

Zobrazenie podrobností o udalosti po ťuknutí

105

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Vytvorenie udalosti Smart Connect

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom vyhľadajte položku

a ťuknite na ňu.

2

Ak otvárate aplikáciu Smart Connect prvýkrát, ťuknutím na položku

OK zavrite

úvodnú obrazovku.

3

Na karte

Udalosti ťuknite na položku .

4

Ak vytvárate udalosť prvýkrát, opätovným ťuknutím na položku

OK zavrite úvodnú

obrazovku.

5

Pridajte podmienky, po splnení ktorých sa má udalosť spustiť. Podmienkou môže

byť pripojenie k príslušenstvu, konkrétny časový interval alebo obe možnosti.

6

Pokračujte ťuknutím na položku .

7

Zadajte, čo sa má po pripojení príslušenstva stať, a nastavte ostatné požadované

možnosti.

8

Pokračujte ťuknutím na položku .

9

Nastavte názov udalosti a ťuknite na položku

Skončiť.

Ak chcete pridať príslušenstvo Bluetooth®, je potrebné ho spárovať so zariadením.

Úprava udalosti Smart Connect

1

Spustite aplikáciu Smart Connect.

2

Na karte

Udalosti ťuknite na požadovanú udalosť.

3

Ak je udalosť vypnutá, posunutím jazdca doprava ju zapnite.

4

Ťuknite na položku

Upraviť a potom podľa potreby upravte nastavenia.

Odstránenie udalosti

1

Spustite aplikáciu Smart Connect.

2

Na karte

Udalosti sa dotknite udalosti, ktorú chcete odstrániť, a podržte ju

a potom ťuknite na položku

Odstrániť udalosť.

3

Výber potvrďte ťuknutím na položku

Odstrániť.

Udalosť, ktorú chcete odstrániť, môžete tiež otvoriť a potom ťuknúť na položky >

Odstrániť

udalosť > Odstrániť.

Nastavenie aplikácie Smart Connect na čítanie prichádzajúcich správ SMS

1

Spustite aplikáciu Smart Connect.

2

Ťuknite na položku a potom na položku

Nastavenia.

3

Začiarknite políčko vedľa položky

Text na reč a potom, ak je to potrebné,

potvrďte aktiváciu.

Ak je táto funkcia zapnutá, všetky prichádzajúce správy sa čítajú nahlas. Ak chcete chrániť

svoje súkromie, môže byť potrebné túto funkciu vypnúť, ak používate zariadenie napríklad na

verejnom mieste alebo v práci.

Správa zariadení

Aplikácia Smart Connect umožňuje spravovať rad inteligentného príslušenstva, ktoré

môžete pripojiť k zariadeniu, napríklad SmartTags, SmartWatch a Smart Wireless

Headset pro od spoločnosti Sony. Smart Connect prevezme všetky potrebné aplikácie

a vyhľadá aplikácie tretích strán, ak sú k dispozícii. Zariadenia pripojené v minulosti sa

zobrazujú v zozname, prostredníctvom ktorého môžete získať ďalšie informácie

o funkciách jednotlivých zariadení.

Párovanie a pripojenie príslušenstva

1

Spustite aplikáciu Smart Connect. Ak otvárate aplikáciu Smart Connect prvýkrát,

ťuknutím na položku

OK zavrite úvodnú obrazovku.

2

Ťuknite na položku

Zariadenia, potom ťuknite na položku .

3

Ťuknutím na tlačidlo

OK spustite vyhľadávanie zariadení.

4

V zozname výsledkov vyhľadávania ťuknite na názov zariadenia, ktoré chcete

pridať.

106

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Úprava nastavení pripojeného príslušenstva

1

Spárujte príslušenstvo so zariadením a pripojte ho.

2

Spustite aplikáciu Smart Connect.

3

Ťuknite na položku

Príslušenstvá a potom na názov pripojeného príslušenstva.

4

Upravte požadované nastavenia.

107

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.