Sony Xperia E4g - Nastavenie Internetu a správ MMS

background image

Nastavenie Internetu a správ MMS

Ak chcete odosielať správy MMS alebo sa pripojiť na Internet na mieste, kde nie je

dostupná sieť Wi-Fi®, musíte mať fungujúce mobilné dátové pripojenie so správnymi

nastaveniami Internetu a odosielania správ MMS. Tu je niekoľko tipov:

Väčšina mobilných sietí a operátorov poskytuje nastavenia Internetu a správ MMS

vopred nainštalované v zariadení. Vtedy môžete používať Internet aj odosielať MMS

správy okamžite.

V niektorých prípadoch dostanete možnosť prevziať nastavenia Internetu a správ MMS

pri prvom zapnutí zariadenia, keď je v ňom vložená karta SIM. Tieto nastavenia tiež

môžete prevziať neskôr pomocou ponuky Nastavenia.

Nastavenia Internetu a správ MMS môžete v zariadení kedykoľvek pridať, zmeniť alebo

odstrániť aj manuálne. Ak zmeníte alebo omylom vymažete nastavenia MMS alebo

internetu, prevezmite si ich znovu.

Ak sa nemôžete pripojiť na Internet pomocou mobilnej siete alebo ak nefunguje

odosielanie správ MMS, ani v prípade, keď ste úspešne do zariadenia prevzali nastavenia

pre Internet a správy MMS, prezrite si tipy na riešenie problémov pre vaše zariadenie na

stránke

www.sonymobile.com/support/

, kde nájdete informácie o problémoch so

sieťovým pokrytím, mobilnými dátami a správami MMS.

Ak je z úsporných dôvodov aktívny režim STAMINA, všetky dáta mobilnej prevádzky sa pri

vypnutí obrazovky pozastavia. Ak to spôsobí problémy s pripojením, skúste udeliť niektorým

aplikáciám a službám výnimku z pozastavenia alebo dočasne vypnite režim STAMINA. Ďalšie

informácie nájdete v časti

Popis funkcií režimu STAMINA

na strane 118 .

Preberanie nastavení Internetu a správ MMS

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenie > Viac... > Internetové nastavenia.

3

Ťuknite na položku

Prijať. Po úspešnom prevzatí nastavení sa v stavovom riadku

zobrazí ikona a automaticky sa zapne prenos mobilných dát.

Ak sa nastavenia do telefónu prevziať nedajú, skontrolujte intenzitu signálu mobilnej siete.

Presuňte sa na otvorené miesto bez prekážok alebo choďte bližšie k oknu a skúste to znova.

Kontrola, či sú mobilné dáta vypnuté alebo zapnuté

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenie > Viac... > Mobilné siete a ťuknite na ne.

3

Skontrolujte, či je začiarknuté políčko

Mobilné dátové prenosy.

27

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Manuálne pridanie internetových nastavení a nastavení správ MMS

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenie > Viac... > Mobilné siete a ťuknite na ne.

3

Ťuknite na položky

Názvy prístupových bodov > .

4

Ťuknite na položku

Názov a zadajte požadovaný názov.

5

Ťuknite na položku

APN a zadajte názov prístupového bodu.

6

Zadajte všetky ďalšie požadované informácie. Ak neviete, aké informácie sa

požadujú, podrobnosti zistíte u svojho mobilného operátora.

7

Na konci ťuknite na položky a

ULOŽIŤ.

8

Ak chcete vybrať názov prístupového bodu, ktorý ste práve pridali, ťuknite na

prepínač vedľa názvu prístupového bodu. Keď tento názov prístupového bodu

vyberiete, stane sa predvoleným názvom prístupového bodu pre internetové

služby a služby MMS.

Zobrazenie prevzatých nastavení Internetu a správ MMS

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenie > Viac... > Mobilné siete.

3

Ťuknite na položku

Názvy prístupových bodov.

4

Na zobrazenie podrobností ťuknite na akúkoľvek z dostupných položiek.

Ak máte k dispozícii viacero pripojení, aktívne pripojenie k sieti spoznáte podľa označeného

tlačidla .