Sony Xperia E4g - Zdieľanie mobilného dátového pripojenia

background image

Zdieľanie mobilného dátového pripojenia

Pomocou kábla USB môžete zdieľať mobilné dátové pripojenie zariadenia s jedným

počítačom. Tento proces sa nazýva zdieľané internetové pripojenie USB. Dátové

pripojenie zariadenia môžete zdieľať naraz až s ôsmimi ďalšími zariadeniami, čím svoje

zariadenie zmeníte na prenosný prístupový bod siete Wi-Fi®. Pri úspešnom zdieľaní

mobilného dátového pripojenia zariadenia môžu zdieľajúce zariadenia využívať dátové

pripojenie zariadenia, napríklad na surfovanie na internete, preberanie aplikácií alebo

odosielanie a prijímanie e-mailov.

Pravdepodobne budete musieť počítač pripraviť na nadviazanie pripojenia k sieti

prostredníctvom kábla USB. Najaktuálnejšie informácie získate na lokalite www.android.com/

tether.

Zdieľanie dátového pripojenia pomocou kábla USB

1

Deaktivujte všetky pripojenia kábla USB k zariadeniu.

2

Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB dodaného so zariadením.

3

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

4

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenie > Viac... > Zdieľať internet a pren.

prístup. bod.

5

Označte políčko

Zdieľanie internetu cez USB a v prípade výzvy ťuknite na

položku

OK. Po pripojení sa v stavovom riadku zobrazí .

6

Ak chcete ukončiť zdieľanie dátového pripojenia, zrušte označenie políčka

Zdieľanie internetu cez USB alebo odpojte kábel USB.

Súčasné zdieľanie dátového pripojenia a karty SD zariadenia prostredníctvom kábla USB nie je

možné.

Používanie zariadenia ako prenosného prístupového bodu Wi-Fi®

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenie > Viac... > Zdieľať internet a pren.

prístup. bod.

3

Ťuknite na položky

Nastaviť prenosný prístup. bod Wi-Fi > Konfigurovať

prístupový bod Wi-Fi.

4

Zadajte informácie v časti

Názov siete (SSID).

5

Vyberte typ zabezpečenia ťuknutím na pole

Zabezpečenie. V prípade potreby

zadajte heslo.

6

Ťuknite na položku

Uložiť.

7

Ťuknite na položku a označte políčko

Prenosný prístupový bod Wi-Fi.

8

Pri výzve ťuknite na

OK pre potvrdenie. Po aktivácii prenosného prístupového

bodu Wi-Fi® sa v stavovom riadku zobrazí .

9

Ak chcete ukončiť zdieľanie dátového pripojenia prostredníctvom siete Wi-Fi®,

zrušte označenie políčka

Prenosný prístupový bod Wi-Fi.

Premenovanie alebo zabezpečenie prenosného prístupového bodu

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenie > Viac... > Zdieľať internet a pren.

prístup. bod.

3

Ťuknite na položky

Nastaviť prenosný prístup. bod Wi-Fi > Konfigurovať

prístupový bod Wi-Fi.

4

Zadajte údaj

Názov siete (SSID) pre sieť.

5

Vyberte typ zabezpečenia ťuknutím na pole

Zabezpečenie.

6

V prípade potreby zadajte heslo.

7

Ťuknite na položku

Uložiť.

30

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.