Sony Xperia E4g - Prenos kontaktov

background image

Prenos kontaktov

Kontakty možno do nového zariadenia preniesť viacerými spôsobmi. Môžete

synchronizovať kontakty z online účtu alebo importovať kontakty priamo z iného

zariadenia.

Prenos kontaktov pomocou počítača

Xperia™ Transfer je aplikácia, ktorá vám pomáha pri získavaní kontaktov z vášho starého

zariadenia a ich prenose do nového zariadenia. Nástroj Xperia™ Transfer, ku ktorému sa

dostanete v rámci počítačového programu Xperia™ Companion, podporuje mobilné

zariadenia s operačným systémom iOS/iCloud a Android™. Ak prechádzate zo

zariadenia so systémom iOS, funkcia Zhoda aplikácií navrhne ekvivalent systému Android

pre vaše aplikácie iOS.
Na používanie nástroja Xperia™ Transfer potrebujete:

počítač s pripojením na internet,

vaše nové zariadenie so systémom Android™,

kábel USB pre vaše nové zariadenie so systémom Android™,

vaše staré zariadenie,

kábel USB pre vaše staré zariadenie.

Nemusíte potrebovať staré zariadenie. V prípade zariadení iOS sa môžete priamo pripojiť do

služby iCloud alebo použiť miestne zálohovanie. V prípade predtým vlastnených zariadení

Sony môžete použiť miestne zálohovania.

Prenos kontaktov do vášho nového zariadenia

1

Ak softvér ešte nie je nainštalovaný, vyhľadajte a prevezmite si aplikáciu Xperia™
Companion (na PC alebo Mac

®

) z adresy http://support.sonymobile.com/global-

en/tools/xperia-companion.

2

Po úspešnej inštalácii otvorte softvér Xperia™ Companion, kliknite na položku

Xperia™ Transfer

a pri prenose kontaktov sa riaďte príslušnými pokynmi.

Prenos kontaktov pomocou online účtu

Ak na synchronizáciu kontaktov v starom zariadení alebo v počítači použijete online účet,
napríklad Google Sync™, Facebook™ alebo Microsoft

®

Exchange ActiveSync

®

, môžete

si pomocou tohto účtu preniesť kontakty do nového zariadenia.

Synchronizácia kontaktov s novým zariadením pomocou synchronizačného účtu

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom na položku .

2

Ťuknite na položku a potom na položky

Nastavenia > Účty a synchronizácia.

3

Vyberte účet, s ktorým chcete synchronizovať kontakty, a ťuknite na položky >

Synchronizovať.

Do príslušného synchronizačného účtu musíte byť prihlásení, ak s ním chcete synchronizovať

kontakty.

Iné spôsoby prenosu kontaktov

Existuje niekoľko ďalších spôsobov prenosu kontaktov zo starého zariadenia do nového.

Kontakty môžete napríklad skopírovať na pamäťovú kartu, uložiť ich na kartu SIM alebo
použiť technológiu Bluetooth

®

. Konkrétne informácie o prenose kontaktov zo starého

zariadenia nájdete v príslušnej používateľskej príručke.

Importovanie kontaktov z pamäťovej karty

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom ťuknite na položku .

2

Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položky

Importovať kontakty > Karta SD.

3

Vyberte súbory, ktoré chcete importovať a ťuknite na položku

OK.

53

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Import kontaktov pomocou technológie Bluetooth

®

1

Skontrolujte, či máte funkciu Bluetooth

®

zapnutú a či je zariadenie nastavené ako

viditeľné.

2

Ak sa v zariadení zobrazí upozornenie o prichádzajúcom súbore, posuňte stavový

riadok smerom nadol a prenos súboru prijmite ťuknutím na upozornenie.

3

Ak chcete začať s prenosom súboru, ťuknite na položku

Prijať.

4

Posuňte stavový riadok smerom nadol. Po dokončení prenosu ťuknite na

upozornenie.

5

Ťuknite na prijatý súbor.

Import kontaktov z karty SIM

Pri prenose kontaktov pomocou karty SIM môže dôjsť k strate informácií alebo vytvoreniu

duplicitných položiek kontaktov.

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom na položku .

2

Ťuknite na položku a potom na položky

Importovať kontakty > Karta SIM.

3

Ak chcete importovať konkrétny kontakt, vyhľadajte ho a ťuknite naň. Ak chcete

importovať všetky kontakty, ťuknite na možnosť

Importovať všetko.