Sony Xperia E4g - Bezdrôtová technológia Bluetooth®

background image

Bezdrôtová technológia Bluetooth®

Pomocou funkcie Bluetooth® môžete odosielať súbory na iné zariadenia kompatibilné

s technológiou Bluetooth® alebo môžete pripojiť príslušenstvo súpravy

handsfree.Spojenia pomocou technológie Bluetooth® fungujú lepšie do vzdialenosti

10 metrov a bez pevných prekážok medzi zariadeniami. V niektorých prípadoch môže

byť potrebné zariadenie manuálne spárovať s inými zariadeniami Bluetooth®.

Vzájomná prevádzkyschopnosť a kompatibilita sa medzi zariadeniami Bluetooth® líši.

Zapnutie funkcie Bluetooth

®

a viditeľnosti zariadenia

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položku

Nastavenie a ťuknite na ňu.

3

Funkciu Bluetooth

®

zapnete ťuknutím na prepínač vedľa položky

Bluetooth.

4

Ťuknite na položku

Bluetooth. Zobrazí sa vaše zariadenie a zoznam dostupných

zariadení s technológiou Bluetooth

®

.

5

Ťuknutím na názov svojho zariadenia nastavte, aby bolo viditeľné pre ďalšie
zariadenia s technológiou Bluetooth

®

.

102

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Prispôsobenie času viditeľnosti zariadenia pre iné zariadenia Bluetooth®

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenie > Bluetooth a ťuknite na ne.

3

Stlačte tlačidlo a vyberte položku

Časový limit viditeľnosti.

4

Vyberte požadovanú možnosť.

Pomenovanie zariadenia

Svojmu zariadeniu môžete dať názov. Tento názov sa zobrazí v iných zariadeniach po
zapnutí funkcie Bluetooth

®

a nastavení telefónu na viditeľný.

Zadanie názvu zariadenia

1

Skontrolujte, či je zapnutá funkcia Bluetooth

®

.

2

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

3

Vyhľadajte položky

Nastavenie > Bluetooth a ťuknite na ne.

4

Ťuknite na položku a potom vyberte položku

Premenovať telefón.

5

Zadajte názov zariadenia.

6

Ťuknite na položku

Premenovať.

Spárovanie s iným zariadením Bluetooth

®

Keď spárujete svoje zariadenie s iným zariadením, môžete svoje zariadenie pripojiť
napríklad k náhlavnej súprave Bluetooth

®

alebo k prípojke do auta Bluetooth

®

a používať

tieto prídavné zariadenia na zdieľanie hudby.

Po spárovaní zariadenia s iným zariadením Bluetooth

®

si zariadenie spárovanie

zapamätá. Pri párovaní zariadenia so zariadením Bluetooth

®

môže byť potrebné zadať

prístupový kód. Zariadenie automaticky vyskúša predvolený prístupový kód 0000. Ak

tento kód nefunguje, prístupový kód zariadenia vyhľadajte v dokumentácii k zariadeniu
Bluetooth

®

. Pri ďalšom prepájaní zariadenia s týmto zariadením Bluetooth

®

nebude

nutné znova zadať prístupový kód.

Niektoré zariadenia Bluetooth

®

, napríklad väčšina náhlavných súprav Bluetooth

®

, vyžadujú

spárovanie aj pripojenie k inému zariadeniu.

Zariadenie môže byť spárované s viacerými zariadeniami Bluetooth

®

, ale pripojiť ho môžete iba

k jednému profilu Bluetooth

®

naraz.

Spárovanie zariadenia s iným zariadením Bluetooth

®

1

Zariadenie, s ktorým chcete párovať, musí mať aktivovanú funkciu Bluetooth

®

a musí byť viditeľné pre ostatné zariadenia Bluetooth

®

.

2

Na obrazovke Plocha zariadenia ťuknite na položku .

3

Vyhľadajte položky

Nastavenie > Bluetooth a ťuknite na ne.

4

Posunutím jazdca vedľa položky

Bluetooth zapnite funkciu Bluetooth

®

. Zobrazí sa

zoznam dostupných zariadení Bluetooth

®

.

5

Ťuknite na zariadenie Bluetooth

®

, s ktorým chcete párovať.

6

V prípade potreby zadajte prístupový kód alebo potvrďte rovnaký prístupový kód

na oboch zariadeniach.

Pripojenie zariadenia k inému zariadeniu Bluetooth

®

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenie > Bluetooth a ťuknite na ne.

3

Ťuknite na zariadenie Bluetooth

®

, ku ktorému sa chcete pripojiť.

103

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Zrušenie párovania zariadenia s technológiou Bluetooth

®

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenie > Bluetooth a ťuknite na ne.

3

V časti

Párované zariadenia ťuknite na položku vedľa názvu zariadenia, ktorého

párovanie chcete zrušiť.

4

Ťuknite na položku

Zrušiť párovanie.

Odosielanie a prijímanie položiek s použitím technológie Bluetooth

®

Pomocou technológie Bluetooth

®

môžete zdieľať položky s inými zariadeniami

kompatibilnými s technológiou Bluetooth

®

, napríklad telefónmi alebo počítačmi.

Odosielať a prijímať môžete tieto typy položiek:

Fotografie a videá

Hudbu a iné zvukové súbory

Webové stránky

Odosielanie položiek pomocou technológie Bluetooth™

1

Prijímajúce zariadenie: Skontrolujte, či je v zariadení s technológiou Bluetooth™,

do ktorého chcete položku odoslať, technológia Bluetooth™ zapnutá a či je

zariadenie pre iné zariadenia s technológiou Bluetooth™ viditeľné.

2

V odosielacom zariadení otvorte aplikáciu, v ktorej sa nachádza položka, ktorú

chcete odoslať, a prejdite na príslušnú položku.

3

V závislosti od aplikácie a odosielanej položky môže byť potrebné napríklad

dotknúť sa a podržať prst na položke, otvoriť ju alebo stlačiť položku . Môžu

existovať aj iné spôsoby odoslania položky.

4

V ponuke vyberte položku zdieľania alebo odoslania.

5

V zobrazenej ponuke vyberte položku

Bluetooth.

6

Ak sa zobrazí výzva, zapnite technológiu Bluetooth™.

7

Ťuknite na názov prijímacieho zariadenia.

8

Prijímajúce zariadenie: Ak budete vyzvaní, prijmite pripojenie.

9

Ak budete požiadaní, zadajte na oboch zariadeniach rovnaké heslo alebo potvrďte

navrhnuté heslo.

10

Prijímajúce zariadenie: Prijmite prichádzajúcu položku. V prípade potreby

presuňte stavový riadok nadol, aby ste zobrazili upozornenie.

Príjem položiek pomocou technológie Bluetooth

®

1

Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth

®

zapnutá a viditeľná pre ďalšie zariadenia

s technológiou Bluetooth

®

.

2

Vysielacie zariadenie začne odosielať údaje do vášho zariadenia.

3

Ak sa zobrazí výzva, v obidvoch zariadeniach zadajte ten istý prístupový kód alebo

potvrďte ponúkaný prístupový kód.

4

Ak sa v zariadení zobrazí upozornenie o prichádzajúcom súbore, presuňte stavový

riadok smerom nadol a prenos súboru prijmite ťuknutím na upozornenie.

5

Ak chcete začať s presunom súboru, ťuknite na položku

Prijať.

6

Na zobrazenie procesu presunu presuňte stavový riadok smerom nadol.

7

Prijatú položku otvoríte, ak presuniete stavový riadok smerom nadol a ťuknete na

príslušné upozornenie.

Zobrazenie súborov prijatých prostredníctvom technológie Bluetooth®

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenie > Bluetooth a ťuknite na ne.

3

Stlačte tlačidlo a vyberte položku

Zobraziť prijaté súbory.

104

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.