Sony Xperia E4g - Zdieľanie obsahu so zariadeniami s technológiou DLNA Certified™

background image

Zdieľanie obsahu so zariadeniami s technológiou DLNA

Certified™

Mediálny obsah uložený v zariadení môžete zobraziť alebo prehrávať na iných

zariadeniach, napríklad na televízore či počítači. Aby bolo možné obsah zdieľať, je

potrebné, aby tieto zariadenia mali technológiu DLNA Certified™ od skupiny Digital Living

Network Alliance a aby boli pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi®. Zároveň môžete zobraziť

alebo prehrávať obsah z iných zariadení s technológiou DLNA Certified ™ vo vašom

zariadení.
Po aktivácii zdieľania obsahu medzi zariadeniami môžete napríklad počúvať vo svojom

zariadení hudobné súbory uložené vo vašom domácom počítači alebo si prezerať

fotografie nasnímané fotoaparátom zariadenia na vašom veľkoplošnom televízore.

Prehrávanie súborov zo zariadenia s technológiou DLNA Certified™

v zariadení

Pri prehrávaní súborov z iného zariadenia s technológiou DLNA Certified™ v zariadení

slúži toto iné zariadenie ako server. Inými slovami zdieľa dáta v sieti. Zariadenie slúžiace

ako server musí mať povolenú funkciu zdieľania obsahu a musí zariadeniu udeliť

povolenie k prístupu. Musí byť tiež pripojené k rovnakej Wi-Fi® sieti ako zariadenie.

99

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Prehratie zdieľanej skladby na zariadení

1

Uistite sa, že sú zariadenia, s ktorými chcete zdieľať súbory, pripojené k rovnakej

sieti Wi-Fi® ako vaše zariadenie.

2

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom nájdite položku a ťuknite

na ňu.

3

Ľavý okraj plochy aplikácie Walkman® posuňte napravo a ťuknite na možnosť

Zariadenia.

4

Vyberte zariadenie zo zoznamu pripojených zariadení.

5

Prehľadávajte priečinky pripojeného zariadenia a vyberte skladbu, ktorú chcete

prehrať. Skladba sa začne automaticky prehrávať.

Prehratie zdieľaného videa na zariadení

1

Uistite sa, že sú zariadenia, s ktorými chcete zdieľať súbory, pripojené k rovnakej

sieti Wi-Fi® ako vaše zariadenie.

2

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom nájdite položku

Filmy

a ťuknite na ňu.

3

Ľavý okraj plochy aplikácie Filmy posuňte napravo a ťuknite na možnosť

Zariadenia.

4

Vyberte zariadenie zo zoznamu pripojených zariadení.

5

Prehľadávajte priečinky pripojeného zariadenia a vyberte video, ktoré chcete

prehrať.

Zobrazenie zdieľanej fotografie v zariadení

1

Uistite sa, že sú zariadenia, s ktorými chcete zdieľať súbory, pripojené k rovnakej

sieti Wi-Fi® ako vaše zariadenie.

2

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom nájdite položku

Album

a ťuknite na ňu.

3

Ľavý okraj plochy aplikácie Album posuňte napravo a ťuknite na možnosť

Zariadenia.

4

Vyberte zariadenie zo zoznamu pripojených zariadení.

5

Prehľadávajte priečinky pripojeného zariadenia a vyberte fotografiu, ktorú chcete

zobraziť.

Prehrávanie súborov z vášho zariadenia na zariadeniach s

technológiou DLNA Certified™

Pred tým, ako môžete zobraziť alebo prehrávať mediálne súbory z iných zariadení

s certifikátom DLNA Certified™, musíte na zariadení nastaviť zdieľanie súborov.

Zariadenia, s ktorými zdieľate obsah, sa nazývajú klientske zariadenia. Napríklad

televízor, počítač alebo tablet sa môžu správať ako klientske zariadenia. Keď dáva

zariadenie k dispozícii obsah klientskym zariadeniam, funguje ako server médií. Keď

nastavíte v zariadení zdieľanie súborov, musíte tiež udeliť klientskym zariadeniam

oprávnenie k prístupu. Ako náhle tak učiníte, tieto zariadenia sa zobrazia ako

registrované zariadenia. Zariadenia, ktoré čakajú na udelenie oprávnenia k prístupu, sú

uvedené ako čakajúce zariadenia.

100

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Nastavenie zdieľania súborov s inými zariadeniami DLNA Certified™

1

Pripojte zariadenie k sieti Wi-Fi®.

2

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom nájdite položku a ťuknite

na ňu.

3

Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku

Server médií.

4

Ak chcete zapnúť funkciu

Zdieľať médiá, posuňte bežec. V stavovom riadku sa

zobrazí položka . Zariadenie začne fungovať ako mediálny server.

5

Pripojte svoj počítač alebo iné zariadenia k tej istej sieti Wi-Fi®, ku ktorej je

pripojené vaše zariadenie.

6

V stavovom riadku zariadenia sa zobrazí upozornenie. Otvorte oznámenia a

nastavte povolenia prístupu pre každé zariadenie.

Pokyny pre nastavenie zdieľania súborov pomocou funkcie DLNA™ závisia od klientskeho

zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke klientskeho zariadenia. Ak

zariadenie nemožno pripojiť ku klientovi na sieti, skontrolujte funkčnosť siete Wi-Fi®.

K ponuke

Server médií môžete pristupovať aj cez položky Nastavenie > Pripojenie zariadenia

Xperia™ > Server médií. Ak zobrazenie Server médií zavriete, funkcia zdieľania súborov

ostane spustená na pozadí.

Ukončenie zdieľania súborov s inými zariadeniami DLNA Certified™

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenie > Pripojenie zariadenia Xperia™ > Server médií

a ťuknite na ne.

3

Posuňte jazdec vedľa položky

Zdieľať médiá doľava.

Nastavenie povolenia prístupu pre čakajúce zariadenie

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenie > Pripojenie zariadenia Xperia™ > Server médií

a ťuknite na ne.

3

Vyberte zariadenie zo zoznamu

Čak. zariadenia.

4

Vyberte úroveň povolenia prístupu.

Zmena názvu registrovaného zariadenia

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenie > Pripojenie zariadenia Xperia™ > Server médií

a ťuknite na ne.

3

Vyberte zariadenie zo zoznamu

Registrované zariadenia a potom vyberte

možnosť

Zmeniť názov.

4

Zadajte nový názov zariadenia.

Zmena úrovne prístupu registrovaného zariadenia

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenie > Pripojenie zariadenia Xperia™ > Server médií

a ťuknite na ne.

3

Vyberte zariadenie zo zoznamu

Registrované zariadenia.

4

Ťuknite na položku

Zmeniť úroveň prístupu a vyberte možnosť.

Získanie pomoci so zdieľaním obsahu s inými zariadeniami DLNA Certified™

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenie > Pripojenie zariadenia Xperia™ > Server médií

a ťuknite na ne.

3

Ťuknite na položku .

Prehrávanie súborov na zariadení Digital Media Renderer

Pomocou technológie DLNA™ môžete posielať mediálny obsah uložený v zariadení na

iné zariadenie pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi®. Druhé zariadenie musí mať možnosť

fungovať ako zariadenie DMR (Digital Media Renderer) a zobrazovať či prehrávať obsah

101

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

získaný z vášho zariadenia. Príkladom zariadenia DMR je televízor s funkciami DLNA

alebo počítač so systémom Windows® 7 alebo novším.

Nastavenia na povolenie funkcie Digital Media Renderer závisia od daného zariadenia. Ďalšie

informácie nájdete v používateľskej príručke konkrétneho zariadenia DMR.

Obsah zabezpečený systémom DRM (Digital Rights Management) nemožno prehrávať na

zariadení DMR pomocou technológie DLNA™.

Prezeranie fotografií alebo videí z vášho zariadenia na zariadení DMR

1

Skontrolujte, či ste zariadenie DMR správne nastavili a či je pripojené k rovnakej

sieti Wi-Fi® ako vaše zariadenie.

2

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

3

Vyhľadajte a ťuknite na položku

Album.

4

Nájdite a otvorte fotografie alebo videá, ktoré chcete zobraziť.

5

Ťuknutím na obrazovku zobrazte panel nástrojov. Potom ťuknite na položku a
vyberte zariadenie DMR, s ktorým chcete zdieľať obsah. Vybraný obsah sa začne

na zvolenom zariadení prehrávať v chronologickom poradí.

6

Ak sa chcete od zariadenia DMR odpojiť, ťuknite na položku a vyberte možnosť

Odpojiť. Prehrávanie súboru na zariadení DMR sa zastaví, ale na vašom zariadení

bude pokračovať.

Videoklipy môžete taktiež zdieľať pomocou aplikácie Filmy vo svojom zariadení ťuknutím na
daný videoklip a potom na možnosť

.

Prehrávania hudobnej skladby zo zariadenia na zariadení DMR

1

Skontrolujte, či ste zariadenie DMR správne nastavili a či je pripojené k rovnakej

sieti Wi-Fi® ako vaše zariadenie.

2

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom nájdite položku a ťuknite

na ňu.

3

Vyberte hudobnú kategóriu, vyhľadajte skladbu, ktorú chcete zdieľať, a ťuknite na

ňu.

4

Ťuknite na položku a vyberte zariadenie DMR, s ktorým chcete zdieľať obsah.
Skladba sa automaticky prehrá na vybranom zariadení.

5

Ak sa chcete od zariadenia DMR odpojiť, ťuknite na položku a vyberte svoje

zariadenie. Prehrávanie skladby na zariadení DMR sa zastaví, ale na vašom

zariadení bude pokračovať.