Sony Xperia E4g - Právne informácie

background image

Právne informácie

Sony E2003/E2006/E2053

Túto používateľskú príručku vydala spoločnosť Sony Mobile Communications Inc. alebo jej miestna pobočka bez

akejkoľvek záruky. Zlepšenia a zmeny tejto používateľskej príručky vyplývajúce z tlačových chýb, nepresností

v aktuálnych informáciách alebo zo zlepšenia programov a/alebo vybavenia môže vykonať spoločnosť Sony Mobile

125

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Communications Inc., a to kedykoľvek a bez upozornenia. Také zmeny budú zahrnuté v nových vydaniach tejto

používateľskej príručky. Všetky obrázky slúžia iba na informatívne účely a nemusia presne zodpovedať skutočnému

zariadeniu.
Všetky tu uvedené názvy výrobkov a spoločností sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými

známkami ich príslušných vlastníkov. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

Všetky práva, ktoré tu nie sú výslovne udelené, sú vyhradené. Ďalšie informácie nájdete na stránke

www.sonymobile.com/us/legal/.
Táto používateľská príručka môže odkazovať na služby alebo aplikácie poskytované tretími stranami. Na používanie

takýchto programov alebo služieb sa môže požadovať samostatná registrácia u poskytovateľa tretej strany a ich

používanie môže podliehať ďalším podmienkam používania. V prípade aplikácií spúšťaných na webovej lokalite

tretej strany alebo prostredníctvom nej si vopred prečítajte podmienky jej používania a príslušné pravidlá ochrany

osobných údajov. Spoločnosť Sony neručí za dostupnosť ani výkon webových lokalít tretích strán alebo

ponúkaných služieb.
Toto mobilné zariadenie umožňuje preberať, ukladať a posielať ďalej dodatočný obsah, napríklad signály zvonenia.

Používanie takého obsahu môže byť obmedzené alebo zakázané právami tretích strán vrátane, nie však výhradne,

obmedzení daných platnými zákonmi na ochranu duševného vlastníctva. Plnú zodpovednosť za dodatočný obsah,

ktorý do mobilného zariadenia prevezmete alebo z neho pošlete ďalej, nesiete vy, nie spoločnosť Sony. Pred

použitím ľubovoľného dodatočného obsahu skontrolujte, či máte na zamýšľané použitie potrebnú licenciu alebo iné

oprávnenie. Spoločnosť Sony nezaručuje presnosť, integritu ani kvalitu žiadneho dodatočného obsahu ani žiadneho

obsahu pochádzajúceho od tretích strán. Spoločnosť Sony nebude za žiadnych okolností niesť žiadnu

zodpovednosť za vaše nesprávne používanie dodatočného obsahu alebo obsahu tretích strán.
Ďalšie informácie nájdete na stránke

www.sonymobile.com.

Tento výrobok je chránený určitými právami na duševné vlastníctvo spoločnosti Microsoft. Používanie alebo šírenie

tejto technológie mimo tohto výrobku je bez licencie od spoločnosti Microsoft zakázané.
Vlastníci obsahu používajú technológiu správy digitálnych prístupových práv Windows Media (WMDRM) na ochranu

duševného vlastníctva vrátane autorských práv. V tomto zariadení sa používa softvér WMDRM na prístup k obsahu

chránenému technológiou WMDRM. Ak softvér WMDRM pri ochrane obsahu zlyhá, vlastníci obsahu môžu požiadať

spoločnosť Microsoft® o zrušenie schopnosti softvéru používať technológiu WMDRM na prehrávanie alebo

kopírovanie chráneného obsahu. Zrušenie nemá vplyv na nechránený obsah. Pri preberaní licencií na chránený

obsah súhlasíte s tým, že spoločnosť Microsoft môže s licenciami uvádzať aj zoznam zrušených certifikátov.

Vlastníci obsahu môžu požadovať, aby ste na prístup k ich obsahu inovovali softvér WMDRM. V opačnom prípade

nebudete mať prístup k obsahu, v ktorom sa táto inovácia požaduje.
Tento výrobok je licencovaný v rámci licencie MPEG-4 Visual a AVC Patent Portfolio na súkromné a nekomerčné

používanie spotrebiteľom na (i) kódovanie videa v súlade so štandardom MPEG-4 Visual (MPEG-4 video) alebo

štandardom AVC (AVC video) a/alebo na (ii) dekódovanie videa MPEG-4 alebo AVC, ktoré spotrebiteľ zakódoval na

súkromné a nekomerčné používanie a/alebo ktoré získal od poskytovateľa videa licencovaného spoločnosťou

MPEG LA na poskytovanie videí MPEG-4 a/alebo AVC. Na žiadne iné používanie sa žiadna licencia neudeľuje, ani

sa nedá uplatniť. Ďalšie informácie vrátane informácií týkajúcich sa propagačného, vnútorného a komerčného

použitia a licencovania je možné získať od spoločnosti MPEG LA, L.L.C. Navštívte stránku

www.mpegla.com.

Licencia na technológiu dekódovania zvuku MPEG Layer-3 je poskytnutá spoločnosťami Fraunhofer IIS a Thomson.
SPOLOČNOSŤ SONY MOBILE NIE JE ZODPOVEDNÁ ZA ŽIADNE STRATY, VYMAZANIE A/ALEBO PREPÍSANIE

OSOBNÝCH ÚDAJOV ČI SÚBOROV ULOŽENÝCH V TELEFÓNE (VRÁTANE, NIE VŠAK VÝHRADNE,

KONTAKTOV, HUDOBNÝCH SKLADIEB A OBRÁZKOV) AKO NÁSLEDOK AKEJKOĽVEK AKTUALIZÁCIE

ZARIADENIA METÓDAMI OPÍSANÝMI V TEJTO PRÍRUČKE ALEBO DOKUMENTÁCII. CELKOVÁ VÝŠKA

HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI SPOLOČNOSTI SONY MOBILE ANI JEJ DODÁVATEĽOV ZA VŠETKY ŠKODY,

STRATY A DÔVODY ŽALOBY (ČI UŽ VYPLÝVAJÚCE ZO ZMLUVY ALEBO Z PROTIPRÁVNEHO KONANIA

VRÁTANE, NIE VŠAK VÝHRADNE, ZANEDBANIA POVINNOSTÍ) V ŽIADNOM PRÍPADE NEPRESIAHNE SUMU,

KTORÚ STE ZAPLATILI ZA SVOJE ZARIADENIE.
© 2015 Sony Mobile Communications Inc.
Všetky práva vyhradené.

126

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.