Sony Xperia E4g - Zálohovanie a obnovovanie obsahu

background image

Zálohovanie a obnovovanie obsahu

Vo všeobecnosti by ste svoje fotografie, videá a iný súkromný obsah nemali ukladať

výlučne do internej pamäti zariadenia. V prípade, že by sa vyskytol problém s hardvérom

alebo v prípade straty či krádeže zariadenia, by ste o údaje uložené v internej pamäti

prišli natrvalo. Na vytváranie záloh a ich bezpečné uloženie na externé zariadenie, akým

je aj počítač, odporúčame využívať softvér Xperia™ Companion. Tento spôsob je zvlášť

odporúčaný v prípade, ak aktualizujete softvér svojho zariadenia na novšiu verziu

systému Android.
Pomocou aplikácie Záloha a obnovenie môžete urobiť jednoduchú online zálohu

základných nastavení a údajov v konte Google™. Môžete tiež túto aplikáciu použiť aj na

miestne zálohovanie údajov, napríklad na kartu SD vo vašom zariadení alebo na externé

úložné zariadenie USB.

Pri zálohovaní údajov je veľmi dôležité zapamätať si heslo, ktoré ste nastavili. Ak heslo

zabudnete, môže sa stať, že nebudete môcť obnoviť dôležité dáta, napríklad kontakty

a správy.

Zálohovanie údajov do počítača

Pomocou softvéru Xperia™ Companion zálohujte údaje zo zariadenia na PC alebo
počítač Apple

®

Mac

®

. Tieto zálohovacie aplikácie vám umožňujú zálohovať tieto typy

údajov:

Kontakty a denníky hovorov

správy

Calendar-kalendár

121

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Settings-nastavenie

Mediálne súbory, ako sú hudba a videá

Fotografie a obrázky

Zálohovanie pomocou počítača

1

Uistite sa, že máte aplikáciu Xperia™ Companion nainštalovanú na PC alebo
počítači Apple

®

Mac

®

.

2

Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.

3

Počítač: Otvorte softvér Xperia™ Companion. Po malej chvíli počítač zaregistruje

prítomnosť vášho zariadenia.

4

Na hlavnej obrazovke zvoľte položku

Záloha.

5

Pri zálohovaní údajov zo zariadenia sa riaďte pokynmi na obrazovke.

Obnovenie údajov pomocou počítača

1

Uistite sa, že máte aplikáciu Xperia™ Companion nainštalovanú na PC alebo
počítači Apple

®

Mac

®

.

2

Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.

3

Počítač: Otvorte softvér Xperia™ Companion.

4

Kliknite na položku

Obnoviť.

5

Zo záznamov zálohy vyberte súbory zálohy, potom ťuknite na možnosť

Obnoviť a

riaďte sa pokynmi na obrazovke zariadenia.

Zálohovanie dát pomocou aplikácie Zálohovanie a obnovenie

V závislosti od verzie aplikácie Zálohovanie a obnovenie nainštalovanej v zariadení možno

nebude možné zálohovať a obnoviť dáta medzi rôznymi verziami systému Android, napríklad

pri aktualizácii z verzie Android 4.3 na verziu 4.4. Ak však používate verziu 2.0 (alebo novšiu)

aplikácie Zálohovanie a obnovenie, môžete dáta medzi takýmito aktualizáciami obnoviť. Verziu

aplikácie Zálohovanie a obnovenie môžete zistiť tak, že prejdete na položky

Nastavenie >

Aplikácie > Všetky > Zálohovanie a obnovenie.

Pomocou aplikácie Zálohovanie a obnovenie môžete zálohovať dáta manuálne alebo

zapnúť funkciu automatického zálohovania a ukladať dáta pravidelne.
Aplikáciu Zálohovanie a obnovenie sa odporúča použiť na zálohovanie dát pred

obnovením výrobných nastavení. S touto aplikáciou môžete zálohovať na kartu SD

zariadenia tieto typy dát:

záložky,

denníky hovorov,

kontakty,

konverzácie,

dáta kalendára.

Nastavenie funkcie automatického zálohovania

1

Ak zálohu vytvárate na karte SD, uistite sa, že karta je v zariadení správne vložená.

2

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

3

Vyhľadajte položku

Zálohovanie a obnovenie a ťuknite na ňu.

4

Ak chcete zapnúť funkciu automatického zálohovania, posuňte jazdec smerom

doprava.

5

Frekvenciu zálohy vyberiete ťuknutím na položku a označením zvolenej

frekvencie.

6

Miesto ukladania zálohovaných súborov vyberte ťuknutím na položky > .

7

Súbory, ktoré chcete zálohovať, vyberte začiarknutím príslušných políčok.

8

Ak chcete nastavenia uložiť, ťuknite na položku .

122

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Manuálne zálohovanie obsahu

1

Ak zálohujete na kartu SD, skontrolujte, či karta SD je správne vložená do

zariadenia.

2

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

3

Vyhľadajte položku

Zálohovanie a obnovenie a ťuknite na ňu.

4

Ťuknite na položku

Zálohovať manuálne, potom vyberte cieľ zálohovania, ako aj

typy dát, ktoré chcete zálohovať.

5

Ťuknite na položku

Pokračovať.

6

Po dokončení zálohovania dát ťuknite na položku

Dokončiť.

Obnovenie zálohovaného obsahu

1

Ak obsah obnovujete z karty SD, skontrolujte, či je karta SD správne vložená do

zariadenia.

2

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

3

Vyhľadajte položku

Zálohovanie a obnovenie a ťuknite na ňu.

4

Ťuknite na položku

Obnoviť dáta, potom vyberte zdroj a druh údajov, ktoré

chcete obnoviť.

5

Ťuknite na položku

Pokračovať.

6

Po obnovení obsahu ťuknite na položku

Dokončiť.

Nezabudnite, že všetky zmeny vašich dát a nastavení vykonané po vytvorení zálohy vrátane

všetkých prevzatých aplikácií, sa počas obnovy odstránia.