Sony Xperia E4g - Počúvanie rádia

background image

Počúvanie rádia

Rádio FM vo vašom zariadení funguje ako akékoľvek iné rádio FM. Môžete napríklad

prehľadávať a počúvať stanice rádia FM a ukladať ich ako obľúbené položky. Ak chcete

používať rádio, treba k zariadeniu pripojiť káblovú náhlavnú súpravu alebo slúchadlá.

Náhlavná súprava a slúchadlá totiž fungujú ako anténa. Po pripojení niektorého z týchto

zariadení môžete v prípade potreby prepnúť zvuk do reproduktora.

1

Zoznam obľúbených položiek

2

Tlačidlo zapnutia/vypnutia rádia

3

Zobrazenie možností ponuky

4

Naladená frekvencia

5

Uloženie alebo odstránenie obľúbenej stanice

6

Ladenie vytáčania

7

Frekvenčné pásmo – presúvanie medzi stanicami posúvaním doprava alebo doľava

8

Hľadanie stanice presúvaním frekvenčného pásma nahor

9

Uložená obľúbená stanica

10 Hľadanie stanice presúvaním frekvenčného pásma nadol

Počúvanie rádia FM

1

K zariadeniu pripojte náhlavnú súpravu alebo slúchadlá.

2

Na obrazovke Plocha, ťuknite na .

3

Vyhľadajte položku

Rádio FM a ťuknite na ňu. Pri prechádzaní frekvenčným

pásmom sa zobrazia dostupné stanice.

Po zapnutí rádia FM sa automaticky zobrazia dostupné stanice. Ak stanica obsahuje

informácie RDS, zobrazia sa niekoľko sekúnd po zapnutí danej stanice.

Prepínanie medzi rádiovými stanicami

Posuňte frekvenčné pásmo doľava alebo doprava.

Spustenie nového vyhľadávania rozhlasových staníc

1

Keď je rádio spustené, stlačte tlačidlo .

2

Ťuknite na položku

Hľadať stanice. Rádio prehľadá celé frekvenčné pásmo a

zobrazia sa všetky dostupné stanice.

75

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Prepnutie zvuku rádia do reproduktora

1

Keď je rádio spustené, stlačte tlačidlo .

2

Ťuknite na položku

Prehrať cez reproduktor.

Prepnutie zvuku späť do káblovej náhlavnej súpravy alebo slúchadiel dosiahnete stlačením

tlačidla a ťuknutím na položku

Prehrávať v slúchadlách.

Určenie skladby vysielanej v rádiu FM pomocou technológie TrackID™

1

Počas prehrávania skladby v rádiu FM ťuknite na položku a potom vyberte

možnosť

TrackID™.

2

Aplikácia TrackID™ začne skúmať pieseň a zároveň sa zobrazí ukazovateľ

postupu. V prípade úspešnej identifikácie sa zobrazí výsledná skladba alebo

zoznam možných skladieb.

3

Ak sa chcete vrátiť do rádia FM, ťuknite na položku .

Aplikácia TrackID™ a služba TrackID™ nie sú podporované vo všetkých krajinách/regiónoch

alebo vo všetkých sieťach či v rámci všetkých poskytovateľov služieb vo všetkých oblastiach.