Sony Xperia E4g - Hlasová schránka

background image

Hlasová schránka

Ak je súčasťou vášho predplatného hlasová schránka, volajúci vám môžu zanechávať

hlasové správy, keď nemôžete prijímať hovory. Číslo hlasovej schránky je zvyčajne

uložené na karte SIM. Ak číslo nie je uložené na karte SIM, môžete ho získať od

poskytovateľa služieb a zadať ho manuálne.

Zadanie čísla hlasovej schránky

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenie > Hovor > Hlasová schránka >Nastavenie

hlasovej schránky > Číslo hlasovej schránky a ťuknite na ne.

3

Zadajte číslo hlasovej schránky.

4

Ťuknite na položku

OK.

Volanie hlasovej schránky

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položku

Telefón.

3

Dotknite sa položky

1

a podržte na nej prst.