Sony Xperia E4g - Prichádzajúce hovory

background image

Prichádzajúce hovory

Prijatie hovoru

Odmietnutie hovoru

Stíšenie signálu zvonenia prichádzajúceho hovoru

Pri prichádzajúcom hovore stlačte tlačidlo hlasitosti.

Používanie odkazovača

Pomocou aplikácie odkazovača v zariadení môžete prijímať hovory, keď ste

zaneprázdnení alebo hovor zmeškáte. Funkciu automatického prijímania hovorov môžete

zapnúť a môžete nastaviť, koľko sekúnd sa má pred automatickým prijatím hovoru

počkať. Hovory môžete na odkazovač presmerovať aj manuálne, keď na ich prijatie

nemáte čas. K správam, ktoré vám niekto nechal na odkazovači, máte navyše prístup

priamo zo zariadenia.

Odkazovač možno použiť až po nahratí pozdravu.

Nahratie pozdravu do odkazovača

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenie > Hovor > Odkazovač > Pozdravy a ťuknite na

ne.

3

Ťuknite na položku

Nahrať nový pozdrav a postupujte podľa pokynov na

obrazovke.

47

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Zapnutie automatických odpovedí

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenie > Hovor > Odkazovač a ťuknite na ne.

3

Začiarknite políčko

Odkazovač.

Ak nenastavíte časové oneskorenie automatického odpovedania na hovory, použije sa

predvolená hodnota.

Odmietnutie hovoru pomocou odkazovača

Keď vám prichádza hovor, posuňte položku

Možnosti odpovede nahor a vyberte

položku

Odmietnuť a presmer. na Odkazovač.

Nastavenie časového oneskorenia automatického odpovedania

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenie > Hovor > Odkazovač a ťuknite na ne.

3

Ťuknite na položku

Zdvihnúť po.

4

Čas nastavte pomocou posúvania nahor alebo nadol.

5

Ťuknite na položku

Hotovo.

Počúvanie správ na odkazovači

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenie > Hovor > Odkazovač > Správy a ťuknite na ne.

3

Vyberte hlasovú správu, ktorú si chcete vypočuť.

Správy z odkazovača si môžete vypočuť aj priamo z denníka hovorov ťuknutím na položku .

Odmietnutie hovoru správou SMS

Hovor môžete odmietnuť pomocou správy SMS. Keď hovor odmietnete pomocou

takejto správy, správa sa automaticky odošle volajúcemu a uloží do konverzácie

prostredníctvom správ s daným kontaktom.
Môžete si vybrať z mnohých preddefinovaných správ dostupných v zariadení alebo

môžete vytvoriť novú vlastnú správu. Vytvoriť môžete aj vlastné prispôsobené správy

úpravou preddefinovaných správ.

Odmietnutie hovoru pomocou správy SMS

1

Keď vám prichádza hovor, posuňte položku

Možnosti odpovede nahor a ťuknite

na položku

Odmietnuť správou.

2

Vyberte preddefinovanú správu alebo ťuknite na položku a napíšte novú správu.

Odmietnutie druhého hovoru pomocou správy SMS

1

Keď počas hovoru opakovane začujete pípnutie, potiahnite položku

Odmietnuť

správou nadol.

2

Vyberte preddefinovanú správu alebo ťuknite na položku a napíšte novú správu.

Úprava správy SMS používanej na odmietnutie hovoru

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenie > Hovor > Odmietnuť hovor správou a ťuknite na

ne.

3

Ťuknite na správu, ktorú chcete upraviť. Potom vykonajte potrebné zmeny.

4

Ťuknite na položku

OK.

48

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.