Sony Xperia E4g - Telefonovanie

background image

Telefonovanie

Hovor môžete uskutočniť manuálnym vytočením telefónneho čísla, ťuknutím na telefónne

číslo uložené v zozname kontaktov alebo ťuknutím na telefónne číslo v denníku hovorov.

Môžete použiť aj funkciu inteligentného vytáčania a vyhľadávať tak čísla zo zoznamu

kontaktov a denníka hovorov. Ak chcete uskutočniť videohovor, v zariadení môžete

použiť okamžité správy služby Hangouts™ a aplikáciu na videochat. Informácie nájdete

v časti

Okamžité správy a videochat

na strane 62 .

1

Otvorenie zoznamu kontaktov

2

Zobrazenie položiek denníka hovorov

3

Zobrazenie obľúbených kontaktov

4

Zobrazenie všetkých skupín kontaktov uložených v zariadení

5

Odstránenie čísla

6

Klávesnica na vytáčanie

7

Zobrazenie ďalších možností

8

Tlačidlo volania

9

Skrytie alebo zobrazenie vytáčania

Uskutočnenie hovoru vytáčaním

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Nájdite položku

Telefón a ťuknite na ňu.

3

Zadajte číslo príjemcu a ťuknite na položku .

Uskutočnenie hovoru pomocou inteligentného vytáčania

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položku

Telefón.

3

Pomocou klávesnice na vytáčanie zadajte písmená a čísla kontaktu, ktorému

chcete zavolať. Ako zadávate jednotlivé písmená a čísla, zobrazí sa zoznam

možných kontaktov.

4

Ťuknite na kontakt, ktorému chcete zavolať.

46

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Uskutočnenie medzinárodného hovoru

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položku

Telefón.

3

Dotknite sa položky 0 a podržte na nej prst, kým sa nezobrazí znak +.

4

Zadajte smerové číslo krajiny, smerové číslo oblasti (bez úvodných núl) a telefónne

číslo a potom ťuknite na položku .

Pridanie čísla na priame vytáčanie na plochu

1

Dotknite sa prázdnej oblasti na obrazovke Plocha a podržte ju dovtedy, kým

zariadenie nezavibruje a nezobrazí sa ponuka prispôsobenia.

2

V ponuke prispôsobenia ťuknite na položky

Aplikácie > Skratky.

3

Posúvajte sa v zozname aplikácií a vyberte položku

Priame vytáčanie.

4

Vyberte kontakt a číslo, ktoré chcete použiť ako číslo na priame vytáčanie.

Zobrazenie alebo skrytie telefónneho čísla

Môžete si vybrať, či sa pri uskutočňovaní hovoru na displeji zariadenia príjemcu vaše číslo

zobrazí alebo ostane skryté.

Zobrazenie alebo skrytie telefónneho čísla

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenie > Hovor > Ďalšie nastavenia > Identifikácia

volajúceho a ťuknite na ne.