Sony Xperia E4g - Prístup k nastaveniam

background image

Prístup k nastaveniam

V ponuke Nastavenia môžete zobraziť a zmeniť nastavenie zariadenia. Ponuka

Nastavenie je prístupná z obrazovky aplikácií aj z panela rýchlych nastavení.

Otvorenie ponuky nastavenia zariadenia prostredníctvom obrazovky aplikácií

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Ťuknite na položku

Nastavenie.

Zobrazenie informácií o zariadení

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenie > Informácie o telefóne a ťuknite na ne.

Otvorenie panela rýchlych nastavení

Dvomi prstami posuňte stavový riadok nadol.

Výber nastavení, ktoré sa majú zobrazovať na paneli rýchlych nastavení

1

Dvomi prstami posuňte stavový riadok nadol a ťuknite na položku

Upraviť.

2

Na paneli v dolnej časti obrazovky sa dotknite ikony rýchleho nastavenia, ktorú

chcete pridať, a podržte ju. Potom ju presuňte do hornej časti obrazovky.

Zmena usporiadania panela rýchlych nastavení

1

Dvomi prstami posuňte stavový riadok nadol a ťuknite na položku

Upraviť.

2

Dotknite a podržte ikonu, ktorú potom presuňte na požadovanú pozíciu.

3

Ťuknite na položku

Hotovo.