Sony Xperia E4g - Zostavenie

background image

Zostavenie

Na obrazovke sa nachádza ochranná plastová fólia. Pred použitím dotykovej obrazovky

by ste túto fóliu mali stiahnuť. V opačnom prípade dotyková obrazovka nemusí fungovať

správne.

Odstránenie zadného krytu

Vložte necht do medzery (ako je to znázornené na obrázku) a nadvihnite kryt.

Nasadenie zadného krytu

1

Umiestnite zadný kryt na zadnú časť zariadenia a potom zatlačte spodné rohy tak,

aby zapadli na svoje miesto.

2

Smerom odspodu nahor zatláčajte strany krytu, až kým kryt nezacvakne na

miesto.

Vloženie karty micro SIM

Ak vložíte kartu micro SIM, keď je zariadenie zapnuté, zariadenie sa automaticky reštartuje.

7

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Odstráňte zadný kryt a vložte kartu micro SIM do zásuvky tak, aby kontakty zlatej

farby smerovali nadol.

Na správne fungovanie zariadenia musíte použiť kartu micro SIM. Niektoré karty SIM

štandardnej veľkosti umožňujú odpojiť integrovanú kartu micro SIM. Po odpojení karty micro

SIM od karty SIM štandardnej veľkosti ju nemôžete znovu pripojiť a používať opäť kartu SIM

štandardnej veľkosti. Ak nemáte kartu micro SIM alebo ak súčasná karta SIM neobsahuje

odpojiteľnú kartu micro SIM, obráťte sa na svojho mobilného operátora, ktorý vám poskytne

informácie o možnostiach získania alebo výmeny karty SIM.

Vloženie pamäťovej karty

1

Odstráňte zadný kryt.

2

Pamäťovú kartu vložte do zásuvky pamäťovej karty tak, aby kontakty zlatej farby

smerovali nadol.

8

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Vybratie karty micro SIM

1

Odstráňte zadný kryt.

2

Vytiahnite kartu micro SIM zo zásuvky a úplne ju vyberte.

Vybratie pamäťovej karty

1

Vypnite telefón alebo odpojte pamäťovú kartu z ponuky

Nastavenie > Ukladací

priestor > Odpojiť kartu SD .

2

Odstráňte zadný kryt, potom potiahnutím smerom von vyberte pamäťovú kartu.