Sony Xperia E4g - Data dhe ora

background image

Data dhe ora

Mund të ndryshoni datën dhe orën në pajisjen tuaj.

39

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të cilësuar datën me dorë

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi . .

2

Gjeni dhe takoni

Cilësimet > Data dhe ora.

3

Çshënoni kutinë e shënimit

Data dhe ora automatike, nëse është e shënuar.

4

Takoni

Vendos datën.

5

Rregulloni datën duke lëvizur lart e poshtë.

6

Takoni

Cilëso.

Për të cilësuar orën me dorë

1

Nga Ekrani bazë, takoni . .

2

Gjeni dhe takoni

Cilësimet > Data dhe ora.

3

Çshenjoni kutinë e kontrollit për

Data dhe ora automatike nëse është e shenjuar.

4

Takoni

Vendos orën.

5

Lëvizni lart ose poshtë për të rregulluar orën dhe minutat.

6

Nëse është e zbatueshme, ngjituni lart për të ndryshuar

PD në MD, ose

anasjelltas.

7

Takoni

Cilëso.

Për të cilësuar zonën orare

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Data dhe ora.

3

Çshenjoni kutinë e zgjedhjes për

Zona kohore automatike, nëse është e shenjuar.

4

Trokitni lehtë mbi

Zgjidh zonën orare.

5

Përzgjidhni një opsion.