Sony Xperia E4g - Nisja e pajisjes tuaj për herë të parë

background image

Nisja e pajisjes tuaj për herë të parë

Herën e parë që nisni pajisjen tuaj, hapet një udhëzues i konfigurimit për t'ju ndihmuar të

konfiguroni cilësimet themelore, të hyni në llogaritë në linjë dhe të personalizoni pajisjen

tuaj. Për shembull, nëse keni një llogari të Sony Entertainment Network, mund të hyni tek

ajo këtu dhe të realizoni menjëherë konfigurimin.

Në udhëzuesin e konfigurimit mund të qaseni edhe më vonë nga menyja e Cilësimeve.

9

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të ndezur pajisjen

Përpara se të ndizni për herë të parë pajisjen, sigurohuni që bateria të jetë e ngarkuar për të

paktën 30 minuta.

1

Shtypni dhe mbani të ulur tastin e energjisë derisa pajisja të dridhet.

2

Futni kodin PIN të kartës tuaj SIM kur kërkohet, pastaj trokitni lehtë mbi

.

3

Prisni pak çaste që të niset pajisja.

Kodi PIN i kartës SIM fillimisht sigurohet nga operatori i rrjetit tuaj, por mund ta ndryshoni më

vonë nga menyja Cilësimet. Për të korrigjuar një gabim të bërë gjatë futjes së kodit PIN të

kartës SIM, trokitni lehtë mbi

.

Për ta fikur pajisjen

1

Shtypni dhe mbani tastin e energjisë derisa të hapet menyja e opsioneve.

2

Në menynë e opsioneve, takoni

Fikja.

3

Takoni

OK.

Pajisjes mund t'i duhet pak kohë për t'u fikur.