Sony Xperia E4g - Bashkëndarja e lidhjes tuaj të të dhënave celulare

background image

Bashkëndarja e lidhjes tuaj të të dhënave celulare

Mund të bashkëndani lidhjen e të dhënave celulare të pajisjes tuaj me një kompjuter të

vetëm duke përdorur një kabllo USB. Ky proces quhet bashkëndarja e internetit me USB.

Gjithashtu mund të bashkëndani lidhjen e të dhënave të pajisjes tuaj me deri në tetë

pajisje të tjera njëkohësisht, duke e kthyer pajisjen tuaj në një zonë interneti me valë

portative Wi-Fi®. Kur lidhja e të dhënave celulare të pajisjes tuaj të jetë bashkëndarë me

sukses, pajisjet e bashkëndara mund ta përdorin lidhjen e të dhënave të pajisjes tuaj, për

shembull, për të shfletuar internetin, për të shkarkuar aplikacione ose për të dërguar dhe

marrë posta elektronike.

Mund të duhet të përgatisni kompjuterin tuaj për të krijuar një lidhje rrjeti përmes një kablloje

USB. Shkoni te www.android.com/tether për të marrë informacionin më të ri.

Për të bashkëndarë lidhjen tuaj të të dhënave duke përdorur një kabllo USB

1

Çaktivizoni të gjitha lidhjet me kabllo USB në pajisjen tuaj.

2

Lidhni pajisjen tuaj me një kompjuter duke përdorur kabllon USB që erdhi me

pajisjen.

3

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

4

Gjeni dhe takoni

Cilësimet > Të tjera... > Z. port. intern. me valë e bashknd..

5

Shënoni kutinë e shënimit

Bashkëndarja internetit me USB, pastaj trokitni OK

nëse ju kërkohet. shfaqet në shiritin e gjendjes pasi të jeni lidhur.

6

Për të ndaluar bashkëndarjen e lidhjes së të dhënave, çshenjoni kutinë e zgjedhjes

Bashkëndarja internetit me USB ose shkëputni kabllon USB.

Nuk mund të bashkëndani njëkohësisht lidhjen e të dhënave të pajisjes tuaj dhe një kartë SD

përmes një kablloje USB.

Për të përdorur pajisjen tuaj si një zonë portative të internetit me valë Wi-Fi®

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe takoni

Cilësimet > Të tjera... > Z. port. intern. me valë e bashknd..

3

Takoni

Cilës. e zon. portative të intern. Wi-Fi > Konfiguro zonën e internetit me

valë Wi-Fi.

4

Futni informacionin e

Emri i rrjetit (SSID).

5

Për të përzgjedhur një lloj sigurie, trokitni lehtë mbi fushën

Siguria. Nëse ju

kërkohet, futni një fjalëkalim.

6

Trokitni lehtë mbi

Ruaj.

7

Trokitni dhe shënoni kutinë e shënimit

Z. internet. me valë Wi-Fi portat..

8

Nëse ju kërkohet, trokitni

OK për të konfirmuar. shfaqet në shiritin e gjendjes

sapo zona e internetit me valë Wi-Fi® është aktive.

9

Për të ndaluar bashkëndarjen e lidhjes tuaj të të dhënave nëpërmjet Wi-Fi®, hiqni

shenjën nga kutia e shënimit

Z. internet. me valë Wi-Fi portat..

Për të riemërtuar ose siguruar pikën tuaj aktive të lëvizshme

1

Nga Ekrani bazë, takoni .

2

Gjeni dhe takoni

Cilësimet > Të tjera... > Z. port. intern. me valë e bashknd..

3

Takoni

Cilës. e zon. portative të intern. Wi-Fi > Konfiguro zonën e internetit me

valë Wi-Fi.

4

Futni

Emri i rrjetit (SSID) për rrjetin.

5

Për të përzgjedhur një lloj sigurie, trokitni lehtë mbi fushën

Siguria.

6

Nëse ju kërkohet, futni një fjalëkalim.

7

Trokitni lehtë mbi

Ruaj.

30

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.