Sony Xperia E4g - Cilësimet e internetit dhe MMS

background image

Cilësimet e internetit dhe MMS

Për të dërguar mesazhe multimediale ose për t'u qasur në internet kur nuk ka rrjet Wi-

Fi® të disponueshëm, duhet të keni një lidhje të dhënash celulare funksionuese me

cilësimet e sakta të internetit dhe të MMS (Shërbimit të Mesazhimit Multimedial). Ja disa

këshilla:

Për shumicën e rrjeteve dhe operatorëve celularë, cilësimet e internetit dhe MMS vijnë të

parainstaluara në pajisje. Atëherë, mund të filloni përdorimin e internetit dhe të dërgoni

mesazhe multimediale menjëherë.

Në disa raste, keni opsionin për shkarkimin e cilësimeve të internetit dhe MMS kur e

ndizni pajisjen për herë të parë, kur është futur një kartë SIM. Gjithashtu, është e mundur

t'i shkarkoni këto cilësime më vonë nga menyja Cilësimet.

Mund t'i shtoni, ndryshoni ose fshini me dorë cilësimet e internetit dhe MMS në pajisjen

tuaj në çdo kohë. Nëse ndryshoni ose fshini një cilësim të Internetit ose MMS gabimisht,

shkarkoni përsëri cilësimet e Internetit dhe MMS.

Nëse nuk mund të përddorni Internetin në një rrjet celular ose nëse mesazhimi

multimedial nuk funksionon, edhe pse cilësimet e Internetit dhe MMS janë shkarkuar me

sukses në pajisjen tuaj, referojuni këshillave të zgjidhjes së problemeve në pajisjen tuaj në

www.sonymobile.com/support/

për mbulimin e rrjetit, të dhënat celulare dhe çështje të

MMS-së.

Nëse regjimi STAMINA është aktivizuar për të kursyer energjinë, i gjithë trafiku i të dhënave

celulare ndërpritet kur ekrani është i fikur. Nëse kjo shkakton probleme të lidhjes, provoni të

përjashtoni disa aplikacione dhe shërbime nga ndërprerja ose çaktivizoni regjimin STAMINA

përkohësisht. Për më shumë informacion, shihni

Pamja e përgjithshme e tiparit të regjimit

STAMINA

në faqen 119 .

Për të shkarkuar cilësimet e Internetit dhe MMS

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe takoni

Cilësimet > Të tjera... > Cilësimet e internetit.

3

Trokitni lehtë mbi

Pranoj. Pasi cilësimet të jenë shkarkuar me sukses, shfaqet

në shiritin e gjendjes dhe të dhënat celulare ndizen automatikisht.

Nëse cilësimet nuk mund të shkarkohen në pajisjen tuaj, kontrolloni fuqinë e sinjalit në rrjetin

tuaj celular. Lëvizni në një vendndodhje të hapur pa pengesa ose shkoni afër një dritareje dhe

pastaj provojeni përsëri.

Për të kontrolluar nëse të dhënat celulare janë të aktivizuara ose të çaktivizuara

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Të tjera... > Rrjetet celulare.

3

Kontrolloni nëse kutia e zgjedhjes e

Trafiku i të dhënave celulare është e shenjuar

apo jo.

27

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të shtuar manualisht cilësimet e internetit dhe MMS-ve

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Të tjera... > Rrjetet celulare.

3

Trokitni lehtë mbi

Emrat e pikave të qasjes > .

4

Trokitni lehtë mbi

Emri dhe futni emrin që dëshironi.

5

Trokitni lehtë mbi

APN dhe futni emrin e pikës së qasjes.

6

Futni të gjitha informacionet e tjera që kërkohen. Nëse nuk e dini se çfarë

informacioni kërkohet, kontaktoni me operatorin tuaj të rrjetit për më shumë

hollësi.

7

Kur të përfundoni, trokitni lehtë mbi , pastaj trokitni lehtë mbi

RUAJ.

8

Për të përzgjedhur APN-në që sapo keni shtuar, trokitni lehtë mbi butonin e radios

pranë emrit të APN-së. Pasi ta përzgjidhni, kjo APN bëhet APN-ja e paracaktuar

për shërbimet e internetit dhe MMS-ve.

Për të parë cilësimet e shkarkuara të Internetit dhe MMS

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe takoni

Cilësimet > Të tjera... > Rrjetet celulare.

3

Trokitni lehtë mbi

Emrat e pikave të qasjes.

4

Për të parë më shumë hollësi, takoni ndonjë nga objektet e disponueshëm.

Nëse keni disa lidhje të disponueshme, lidhja aktive me rrjetin tregohet nga një buton i

shenjuar .