Sony Xperia E4g - Kontrolli i përdorimit të të dhënave

background image

Kontrolli i përdorimit të të dhënave

Mund të rregjistroni sasinë e të dhënave të transferuara në dhe nga pajisja juaj nëpërmjet

lidhjes tuaj të të dhënave celulare ose Wi-Fi® gjatë një periudhe të caktuar. Për shembull,

mund të shihni sasinë e të dhënave që përdoren nga aplikacione individuale. Për të

dhënat e transferuara nëpërmjet lidhjes tuaj të të dhënave celulare, gjithashtu mund të

cilësoni paralajmërime dhe kufizime të përdorimit të të dhënave për t'iu shmanguar

tarifave shtesë.

Rregullimi i cilësimeve të përdorimit mund t'ju ndihmojë që të ruani një kontroll më të madh

mbi përdorimin e të dhënave, por nuk mund të garantojë parandalimin e tarifave shtesë.

Për të ndezur ose fikur trafikun e të dhënave

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe takoni

Cilësimet > Përdorimi i të dhënave.

3

Zvarrisni rrëshqitësin pranë

Trafiku i të dhënave cel. për të ndezur ose fikur

trafikun e të dhënave.

Kur trafiku i të dhënave fiket, pajisja juaj ende mund të vendosë lidhje Wi-Fi® dhe Bluetooth®.

Për të cilësuar një paralajmërim të përdorimit të të dhënave

1

Sigurohuni se trafiku i të dhënave celulare është aktivizuar.

2

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

3

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Përdorimi i të dhënave.

4

Për të cilësuar nivelin e paralajmërimit, tërhiqni vijën e paralajmërimit në vlerën e

dëshiruar. Merrni një njoftim paralajmërimi kur sasia e trafikut të të dhënave i

afrohet nivelit që cilësuat.

Për të cilësuar një kufi të përdorimit të të dhënave celulare

1

Sigurohuni që trafiku i të dhënave celulare është aktivizuar.

2

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

3

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Përdorimi i të dhënave.

4

Shenjoni kutinë e zgjedhjes

Kufizo përdor. e të dhënave cel. nëse nuk është

shenjuar, pastaj trokitni lehtë mbi

OK.

5

Për të cilësuar kufirin e përdorimit të të dhënave celulare, zvarritni vijën

korresponduese në vlerën e dëshiruar.

Sapo përdorimi i të dhënave celulare të arrjë kufirin e cilësuar, trafiku i të dhënave celulare në

pajisjen tuaj do të çaktivizohet automatikisht.

Për të kontrolluar përdorimin e të dhënave celulare të aplikacioneve të veçanta

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Përdorimi i të dhënave.

3

Gjeni dhe trokitni lehtë aplikacionin e dëshiruar.

4

Shenjoni kutinë e zgjedhjes për

Kufizo të dhënat në sfond.

5

Për t'u qasur në cilësime më specifike për aplikacionin (nëse disponohen), trokitni

lehtë mbi

Shih cilësimet e aplikacioneve dhe bëni ndryshimet e dëshiruara.

Funksionimi i aplikacioneve të veçanta mund të ndikohet nëse ndryshoni cilësimet që kanë

lidhje me përdorimin e të dhënave.

Për të parë të dhënat e transferuara përme Wi-Fi®

1

Nga Ekrani bazë juaj, takoni .

2

Gjeni dhe takoni

Cilësimet > Përdorimi i të dhënave.

3

Takoni , kutinë e shënimit

Afisho përdorimin e Wi-Fi nëse nuk është e shënuar.

4

Trokitni lehtë mbi kartelën

Wi-Fi.