Sony Xperia E4g - Wi-Fi®

background image

Wi-Fi®

Përdorni lidhjet Wi-Fi® për të lundruar në internet, për të shkarkuar aplikacione ose për

të dërguar dhe për të marrë mesazhe të postës elektronike. Pasi të jeni lidhur me një rrjet

Wi-Fi®, pajisja juaj e kujton rrjetin dhe lidhet automatikisht me të herën tjetër që do të

hyni brenda rrezes së tij.
Disa rrjete Wi-Fi® kërkojnë që të hyni në një faqe uebi para se të mund të qaseni.

Kontaktoni me administratorin e rrjetit Wi-Fi® përkatës për më shumë informacion.
Rrjetet e disponueshme Wi-Fi® mund të jenë të hapura ose të siguruara:

Rrjetet e hapura tregohen me përbri emrit të rrjetit Wi-Fi®.

Rrjetet e siguruara tregohen me përbri emrit të rrjetit Wi-Fi®.

Disa rrjete Wi-Fi® nuk shfaqen në listën e rrjeteve të disponueshme sepse ato nuk e

transmetojnë emrin e tyre të rrjetit (SSID). Nëse e dini emrin e rrjetit, mund ta shtoni me dorë

në listën tuaj të rrjeteve Wi-Fi® të disponueshme.

Për të aktivizuar Wi-Fi®

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet.

3

Tërhiqni rrëshqitësin pranë

Wi-Fi nga e djathta për të aktivizuar funksionin Wi-Fi®.

Mund të duhen disa sekonda para se të aktivizohet Wi-Fi®.

Për t'u lidhur automatikisht me një rrjet Wi-Fi®

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet.

3

Trokitni lehtë mbi

Wi-Fi. Shfaqen të gjitha rrjetet e disponueshme Wi-Fi®.

4

Trokitni lehtë mbi një rrjet Wi-Fi® për t'u lidhur me të. Për rrjete të sigurta, futni

fjalëkalimin përkatës. shfaqet në shiritin e gjendjes pasi të lidheni.

Për të kërkuar për rrjete të disponueshëm, trokitni lehtë mbi , pastaj trokisni lehtë mbi

Skano.

Nëse nuk mund të lidheni me një rrjet

Wi-Fi me sukses, referojuni këshillave përkatëse për

zgjidhjen e problemeve për pajisjen tuaj tek

www.sonymobile.com/support/

.

28

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të shtuar me dorë një rrjet Wi-Fi®

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Wi-Fi.

3

Trokitni lehtë mbi .

4

Futni informacionin e

Emri i rrjetit (SSID).

5

Për të përzgjedhur një lloj sigurie, trokitni lehtë mbi fushën

Siguria.

6

Nëse ju kërkohet, futni një fjalëkalim.

7

Për të modifikuar disa opsione të përparuara siç janë përfaqësuesi dhe cilësimet

IP, shenjoni kutinë e zgjedhjes

Afisho opsionet e përparuara dhe pastaj

modifikojini si të dëshironi.

8

Trokitni lehtë mbi

Ruaj.

Kontaktoni me administratorin e rrjetit tuaj Wi-Fi® për të marrë SSID-in e rrjetit dhe

fjalëkalimin.

Rritja e fuqisë së sinjalit Wi-Fi®

Ka një numër gjërash që mund të bëni për të rritur fuqinë e sinjalit Wi-Fi®:

Zhvendoseni pajisjen tuaj afër një pike qasjeje Wi-Fi®.

Zhvendoseni pikën e qasjes Wi-Fi® larg nga çdo pengesë apo ndërhyrje e mundshme.

Mos e mbuloni zonën e antenës Wi-Fi® të pajisjes tuaj (zona e theksuar në ilustrim).

Cilësimet e Wi-Fi®

Kur jeni lidhur me një rrjet Wi-Fi® ose kur pranë jush ka rrjete Wi-Fi® të disponueshme,

është e mundur të shihni gjendjen e këtyre rrjeteve. Gjithashtu, mund ta aktivizoni pajisjen

që t'ju njoftojë sa herë që zbulohet një rrjet i hapur Wi-Fi®.
Nëse nuk jeni lidhur me një rrjet Wi-Fi®, pajisja juaj përdor një lidhje për të dhënat

celulare për qasjen në internet (nëse keni konfiguruar dhe aktivizuar një lidhje për të

dhënat celulare në pajisjen tuaj). Duke shtuar një politikë të fjetjes të Wi-Fi®, mund të

përcaktoni kur të kaloni nga Wi-Fi® në të dhënat celulare.

Për të aktivizuar njoftimet e rrjetit Wi-Fi®

1

Aktivizoni Wi-Fi®, nëse nuk është tashmë i aktivizuar.

2

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

3

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Wi-Fi.

4

Shtypni .

5

Trokitni lehtë mbi

Të përparuara.

6

Shenjoni kutinë e zgjedhjes për

Njoftimi i rrjetit.

Për të parë informacionin e hollësishëm rreth një rrjeti Wi-Fi® të lidhur

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Wi-Fi.

3

Trokitni lehtë mbi rrjetin Wi-Fi® me të cilin jeni lidhur aktualisht. Shfaqet

informacioni i hollësishëm për rrjetin.

29

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të shtuar një politikë pushimi të Wi-Fi®

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Wi-Fi.

3

Trokitni lehtë mbi dhe pastaj trokitni lehtë mbi

E avancuar> Mbaj Wi-Fi aktiv

gjatë fjetjes.

4

Përzgjidhni një opsion.