Sony Xperia E4g - Lënda

background image

Lënda

Hapat e parë...................................................................................6

Rreth këtij Udhëzuesi përdorimi...........................................................6
Pamja e përgjithshme e pajisjes...........................................................6
Montimi...............................................................................................7
Mbrojtja e ekranit................................................................................ 9
Nisja e pajisjes tuaj për herë të parë.................................................... 9
Për çfarë më duhet një llogari Google™?.......................................... 10
Ngarkimi i pajisjes tuaj....................................................................... 11

Mësimi i funksioneve themelore...................................................12

Përdorimi i ekranit me prekje............................................................. 12
Kyçja dhe shkyçja e ekranit............................................................... 14
Ekrani fillestar.................................................................................... 14
Ekrani i aplikacioneve........................................................................ 16
Navigimi nëpër aplikacione................................................................ 17
Aplikacionet e vogla.......................................................................... 18
Widget-et..........................................................................................18
Shkurtoret dhe dosjet........................................................................19
Sfondi dhe temat...............................................................................20
Bërja e një foto të ekranit...................................................................21
Gjendja dhe njoftimet........................................................................ 21
Ikonat në shiritin e gjendjes............................................................... 22
Pamja e përgjithshme e aplikacioneve............................................... 24

Shkarkimi i aplikacioneve.............................................................26

Shkarkimi i aplikacioneve nga Google Play™.....................................26
Shkarkimi i aplikacioneve nga burime të tjera.....................................26

Interneti dhe rrjetet....................................................................... 27

Shfletimi i uebit..................................................................................27
Cilësimet e internetit dhe MMS .........................................................27
Wi-Fi® ............................................................................................. 28
Bashkëndarja e lidhjes tuaj të të dhënave celulare............................. 30
Kontrolli i përdorimit të të dhënave.................................................... 31
Përzgjedhja e rrjeteve celulare........................................................... 31
Rrjetet virtuale private (VPN-të).......................................................... 32

Sinkronizimi i të dhënave në pajisjen tuaj.................................... 33

Sinkronizimi me llogaritë në linjë........................................................ 33
Sinkronizimi me Microsoft® Exchange ActiveSync®......................... 33

Cilësimet themelore..................................................................... 35

Qasja te cilësimet.............................................................................. 35
Tingulli, toni i ziles dhe volumi............................................................35

2

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Mbrojtja e kartës SIM ....................................................................... 36
Cilësimet e ekranit.............................................................................37
Fantazia............................................................................................ 37
Kyçja e ekranit...................................................................................38
Cilësimet e gjuhës............................................................................. 39
Data dhe ora..................................................................................... 39
Përmirësimi i daljes së zërit................................................................40

Shtypja e tekstit............................................................................41

Tastiera në ekran...............................................................................41
Tastiera telefonike virtuale................................................................. 42
Futja e tekstit duke përdorur futjen me zë..........................................43
Modifikimi i tekstit..............................................................................43
Personalizimi i tastierës Xperia...........................................................44

Telefonimi.....................................................................................45

Bërja e telefonatave...........................................................................45
Marrja e telefonatave......................................................................... 46
Telefonatat në vazhdim..................................................................... 48
Përdorimi i rregjistrit të telefonatave................................................... 48
Përcjellja e telefonatave..................................................................... 49
Kufizimi i telefonatave........................................................................ 49
Telefonatat e shumëfishta................................................................. 50
Konferencat...................................................................................... 51
Posta zanore.....................................................................................51
Telefonatat e urgjencës..................................................................... 51

Kontaktet .....................................................................................53

Transferimi i kontakteve.....................................................................53
Kërkimi dhe shikimi i kontakteve........................................................54
Shtimi dhe modifikimi i kontakteve.....................................................55
Shtimi i informacionit të kontaktit mjekësor dhe urgjencës................. 56
Të preferuarat dhe grupet................................................................. 58
Dërgimi i informacionit të kontaktit.....................................................58
Shmangia e futjeve të dyzuara në aplikacionin Kontaktet...................58
Bërja e kopjeve rezervë për kontaktet................................................59

Mesazhimi dhe biseda................................................................. 60

Leximi dhe dërgimi i mesazheve........................................................60
Organizimi i mesazheve tuaja............................................................ 61
Telefonimi nga një mesazh................................................................ 62
Cilësimet e mesazhimit......................................................................62
Mesazhimi i çastit dhe biseda me video.............................................62

Posta elektronike..........................................................................63

Konfigurimi i postës elektronike......................................................... 63
Dërgimi dhe marrja e mesazheve të postës elektronike..................... 63

3

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Paneli i paraafishimit të postës elektronike.........................................65
Organizimi i mesazheve tuaja të postës elektronike........................... 65
Cilësimet e llogarisë të postës elektronike..........................................66
Gmail™.............................................................................................66

Muzika ......................................................................................... 68

Transferimi i muzikës në pajisjen tuaj ................................................ 68
Dëgjimi i muzikës.............................................................................. 68
Menyja e ekranit bazë të Walkman®................................................. 69
Listat e dëgjimit................................................................................. 70
Bashkëndarja e muzikës................................................................... 71
Përmirësimi i tingullit..........................................................................71
Vizualizuesi .......................................................................................71
Njohja e muzikës me TrackID™.........................................................72

radioja FM.................................................................................... 74

Dëgjimi i radios..................................................................................74
Kanalet e preferuara të radios........................................................... 75
Cilësimet e zërit.................................................................................75

Kamera......................................................................................... 76

Nxjerrja e fotove dhe regjistrimi i videove........................................... 76
Dallim fytyrash...................................................................................77
Përdorimi i Smile Shutter™ për të kapur fytyrat që buzëqeshin..........77
Për t'i shtuar pozicionin gjeografik fotove tuaja.................................. 78
Cilësimet e përgjithshme të kamerës................................................. 78
Cilësimet e fotokamerës.................................................................... 82
Cilësimet e videokamerës..................................................................85

Fotot dhe videot tek Albumi......................................................... 89

Shikimi i fotove dhe videove.............................................................. 89
Bashkëndarja dhe menaxhimi i fotove dhe videove............................90
Modifikimi i fotove me aplikacionin Përpunuesi i fotove...................... 91
Modifikimi i videove me aplikacionin Krijuesi i filmave......................... 92
Fshehja e fotove dhe videove............................................................ 92
Menyja e ekranit bazë të Albumit.......................................................93
Shikimi i fotove tuaja në një hartë...................................................... 94

Videot........................................................................................... 96

Shikimi i videove në aplikacionin Filmat..............................................96
Transferimi i përmbajtjes së videos në pajisjen tuaj ........................... 97
Menaxhimi i përmbajtjes së videos.................................................... 97

Lidhshmëria..................................................................................99

Pasqyrimi pa tel i ekranit të pajisjes tuaj në një televizor..................... 99
Ndarja e përmbajtjes me pajisjet DLNA Certified™............................ 99
Teknologjia pa tel Bluetooth®......................................................... 102

4

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Tiparet dhe aplikacionet inteligjente që kursejnë kohën tuaj..... 105

Kontrollimi i pajisjeve shtesë dhe i cilësimeve me Smart Connect.... 105

Udhëtimi dhe hartat....................................................................108

Përdorimi i shërbimeve të vendndodhjes......................................... 108
Google Maps™ dhe navigimi.......................................................... 108
Përdorimi i trafikut të të dhënave gjatë udhëtimit............................. 110
Modaliteti aeroplan..........................................................................110

Kalendari dhe ora me zile...........................................................111

Kalendari.........................................................................................111
Alarmi dhe ora.................................................................................112

Ndihma dhe mirëmbajtja............................................................ 115

Ndihmë për pajisjen tuaj.................................................................. 115
Veglat e kompjuterit........................................................................ 115
Përditësimi i pajisjes tuaj..................................................................116
Gjetja e një pajisjeje të humbur ....................................................... 117
Gjetja e numrit të identifikimit të pajisjes tuaj.................................... 118
Bateria dhe menaxhimi i energjisë................................................... 118
Kujtesa dhe hapësira ruajtëse..........................................................120
Menaxhimi i skedarëve me anë të një kompjuteri.............................121
Arkivimi dhe rikthimi i përmbajtjes....................................................122
Ekzekutimi i testeve diagnostikuese në pajisjen tuaj.........................124
Rinisja dhe ricilësimi i pajisjes tuaj.................................................... 125
Riciklimi i pajisjes tuaj...................................................................... 126
Kufizime të shërbimeve dhe tipareve............................................... 126
Informacioni ligjor............................................................................ 127

5

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.