Sony Xperia E4g - Ndarja e përmbajtjes me pajisjet DLNA Certified™

background image

Ndarja e përmbajtjes me pajisjet DLNA Certified™

Mund të shihni ose të riprodhoni përmbajtjen e mediave të ruajtur në pajisjen tuaj në

pajisje të tjera, si për shembull një TV ose një kompjuter. Pajisje të tilla duhet të jenë

DLNA Certified™ nga Alenca e Rrjetit të Jetesës Dixhitale dhe të gjitha pajisjet duhet të

jenë të lidhur në të njëjtin rrjet Wi-Fi® si pajisja juaj me qëllim që përmbajtja të ndahet.

Gjithashtu mund të shihni ose të riprodhoni përmbajtjen nga pajisjet e tjera DLNA

Certified™ në pajisjen tuaj.
Pasi konfiguroni ndarjen e përmbajtjes ndërmjet pajisjeve, mundet që, për shembull, të

dëgjoni skedarë muzikorë të ruajtur në kompjuterin e shtëpisë tuaj nga pajisja juaj ose të

shihni foto të nxjerra me kamerën e pajisjes tuaj në një ekran televiziv të madh.

Riprodhimi i skedarëve nga pajisje DLNA Certified™ në pajisjen tuaj

Kur riprodhoni skedarët tuaj nga një pajisje DLNA Certified™ në pajisjen tuaj, kjo pajisje

tjetër shërben si një servër. Me fjalë të tjera, ajo ndan përmbajtjen përmes një rrjeti.

Pajisja e servërit duhet të ketë të aktivizuar funksionin e saj të ndarjes së përmbajtjes dhe

t'i japë lejen e përdorimit pajisjes tuaj. Gjithashtu duhet të jetë e lidhur me të njëjtin rrjet

Wi-Fi® si pajisja juaj.

99

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të riprodhuar një pjesë muzikore të bashkëndarë në pajisjen tuaj

1

Sigurohuni që pajisjet me të cilat dëshironi të bashkëndani skedarët janë të lidhura

në të njëjtin rrjet Wi-Fi® me pajisjen tuaj.

2

Nga Ekrani bazë juaj, trokitni lehtë mbi , pastaj gjeni dhe trokitni lehtë mbi .

3

Zvarrisni buzën e majtë të ekranit fillestar të Walkman® djathtas dhe trokitni lehtë

mbi

Pajisjet.

4

Përzgjidhni një pajisje nga lista e pajisjeve të lidhura.

5

Shfletoni dosjet e pajisjes së lidhur dhe përzgjidhni pjesën muzikore që dëshironi të

riprodhoni. Pjesa muzikore fillon të riprodhohet automatikisht.

Për të riprodhuar një video të bashkëndarë në pajisjen tuaj

1

Sigurohuni që pajisjet me të cilat dëshironi të bashkëndani skedarët janë të lidhura

në të njëjtin rrjet Wi-Fi® me pajisjen tuaj.

2

Nga Ekrani bazë juaj, trokitni lehtë mbi , pastaj gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Filmat.

3

Zvarrisni buzën e majtë të ekranit fillestar të Filmave djathtas dhe trokitni lehtë mbi

Pajisjet.

4

Përzgjidhni një pajisje nga lista e pajisjeve të lidhura.

5

Shfletoni dosjet e pajisjes së lidhur dhe përzgjidhni videon që dëshironi të

riprodhoni.

Për të parë një foto të ndarë në pajisjen tuaj

1

Sigurohuni që pajisjet me të cilat dëshironi të bashkëndani skedarët janë të lidhura

në të njëjtin rrjet Wi-Fi® me pajisjen tuaj.

2

Nga Ekrani bazë juaj, trokitni lehtë mbi , pastaj gjeni dhe trokitni lehtë

mbi

Albumi.

3

Zvarrisni buzën e majtë të ekranit fillestar të Albumit djathtas dhe trokitni lehtë mbi

Pajisjet.

4

Përzgjidhni një pajisje nga lista e pajisjeve të lidhura.

5

Shfletoni dosjet e pajisjes së lidhur dhe përzgjidhni një foto për t'a parë atë.

Riprodhimi i skedarëve nga pajisja juaj në pajisjet DLNA Certified™

Përpara sesa të shihni ose të riprodhoni skedarët e mediave nga pajisja juaj në pajisje të

tjera DLNA Certified™, duhet të konfiguroni ndarjen e skedarëve në pajisjen tuaj. Pajisjet

me të cilat ndani përmbajtje quhen pajisje të klientit. Për shembull, një televizor,

kompjuter ose kompjuter portativ mund të shërbejë si një pajisje e klientit. Pajisja juaj

funksionon si një servër i mediave kur e bën përmbajtjen të disponueshme për pajisjet e

klientit. Kur konfiguroni ndarjen e skedarëve në pajisjen tuaj, gjithashtu duhet t'u jepni

lejen e përdorimit pajisjeve të klientit. Pasi e bëni këtë, pajisje të tilla shfaqen si pajisje të

rregjistruara. Pajisjes që janë duke pritur për lejen e përdorimit renditen si pajisje në pritje.

Për të konfiguruar bashkëndarjen e skedarëve me pajisjet e tjera DLNA Certified™

1

Lidhni pajisjen tuaj me një rrjet Wi-Fi®.

2

Nga Ekrani bazë juaj, trokitni lehtë mbi , pastaj gjeni dhe trokitni lehtë mbi .

3

Trokitni lehtë mbi dhe pastaj trokitni lehtë mbi

Serveri i multimediave.

4

Për të aktivizuar funksionin

Bashkëndaj multimedian, zvarrisni rrëshqitësin.

shfaqet në shiritin e gjendjes. Pajisja juaj tani mund të punojë si një server

multimediash.

5

Lidhni kompjuterin tuaj ose pajisje të tjera me të njëjtin rrjet Wi-Fi® me pajisjen

tuaj.

6

Një njoftim shfaqet në shiritin e gjendjes të pajisjes tuaj. Hapni njoftimin dhe

cilësoni lejet e përdorimit për secilën pajisje.

Udhëzimet për cilësimin e ndarjes së skedarit duke përdorur DLNA™ ndryshojnë në varësi të

pajisjes së klientit. Referojuni udhëzuesit të përdorimit të pajisjes-klient për më shumë

informacion. Nëse pajisja nuk mund të lidhet me një klient në rrjet, kontrolloni nëse rrjeti juaj

Wi-Fi® është duke punuar.

Mund të qaseni edhe në menynë

Serveri i multimediave nën Cilësimet > Lidhshmëria Xperia™

>

Serveri i multimediave. Nëse mbyllni pamjen Serveri i multimediave, funksioni i

bashkëndarjes së skedarëve vazhdon të ekzekutohet në sfond.

100

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të ndaluar bashkëndarjen e skedarëve me pajisjet e tjera DLNA Certified™

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Lidhshmëria Xperia™ > Serveri i

multimediave.

3

Zvarriteni rrëshqitësin pranë

Bashkëndaj multimedian në të majtë.

Për të cilësuar lejet e qasjes për një pajisje në pritje

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Lidhshmëria Xperia™ > Serveri i

multimediave.

3

Përzgjidhni një pajisje nga lista

Pajisjet në pritje.

4

Përzgjidhni një nivel të lejes së qasjes.

Për të ndryshuar emrin e një pajisjeje të regjistruar

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Lidhshmëria Xperia™ > Serveri i

multimediave.

3

Përzgjidhni një pajisje nga lista

Pajisjet e regjistruara dhe pastaj përzgjidhni

Ndrysho emrin.

4

Futni një emër të ri për pajisjen.

Për të ndryshuar nivelin e qasjes të një pajisjeje të regjistruar

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Lidhshmëria Xperia™ > Serveri i

multimediave.

3

Përzgjidhni një pajisje nga lista

Pajisjet e regjistruara.

4

Trokitni lehtë mbi

Ndrysho nivelin e qasjes dhe përzgjidhni një opsion.

Për të marrë ndihmë në lidhje me bashkëndarjen e përmbajtjes me pajisjet e tjera

DLNA Certified™

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Lidhshmëria Xperia™ > Serveri i

multimediave.

3

Trokitni lehtë mbi .

Riprodhimi i skedarëve në një pajisje të Shfaqjes së Mediave Dixhitale

Duke përdorur teknologjinë DLNA™, mund të shtyni përmbajtjen e mediave të ruajtur në

pajisjen tuaj në një pajisje tjetër të lidhur në të njëjtin rrjet Wi-Fi®. Pajisja tjetër duhet të

jetë në gjendje të funksionojë si një pajisje e Shfaqjes së Mediave Dixhitale (DMR) dhe të

shfaqë ose të riprodhojë përmbajtjen e marë nga pajisja juaj. Një televizor me tiparet

DLNA ose një kompjuter që përdor Windows® 7 ose më të ri janë shembuj të pajisjeve

DMR.

Cilësimet për aktivizimin e Shfaqjes së Mediave Dixhitale mund të ndryshojë në varësi të

pajisjes. Për më shumë informacion, referojuni manualit të përdoruesit të pajisjes DMR.

Përmbajta e ruajtur me Administrimin e të Drejtave Dixhitale (DRM) nuk mund të riprodhohet në

një pajisje të Shfaqjes së Mediave Dixhitale duke përdorur teknologjinë DLNA™.

101

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të parë fotot ose videot nga pajisja juaj në një pajisje DMR

1

Sigurohuni që e keni konfiguruar si duhet pajisjen DMR dhe se ajo është lidhur në

të njëjtin rrjet Wi-Fi® me pajisjen tuaj.

2

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

3

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Albumi.

4

Shfletoni dhe hpani fotot ose videot që dëshironi të shihni.

5

Trokitni lehtë mbi ekran për të shfaqur shiritin e veglave, pastaj trokitni lehtë mbi

dhe përzgjidhni një pajisje DMR me të cilën dëshironi të bashkëndani

përmbajtjen tuaj. Përmbajtja e përzgjedhur fillon të riprodhohet sipas kronologjisë

në pajisjen që përzgjidhni.

6

Për t'u shkëputur nga pajisja DMR, takoni dhe përzgjidhni

Shkëputu. Skedari e

ndalon riprodhimin në pajisjen DMR, por vazhdon të riprodhohet në pajisjen tuaj.

Gjithashtu mund të bashkëndani një video nga aplikacioni Filmat në pajisjen tuaj duke trokitur
lehtë mbi videon dhe pastaj duke trokitur lehtë mbi

.

Për të riprodhuar një pjesë muzikore nga pajisja juaj në një pajisje DMR

1

Sigurohuni që e keni konfiguruar si duhet pajisjen DMR dhe se ajo është lidhur në

të njëjtin rrjet Wi-Fi® me pajisjen tuaj.

2

Nga Ekrani bazë juaj, trokitni lehtë mbi , pastaj gjeni dhe trokitni lehtë mbi .

3

Përzgjidhni një kategori muzikore dhe shfletoni për te pjesa muzikore që dëshironi

të bashkëndani, pastaj trokitni lehtë mbi pjesën muzikore.

4

Trokitni lehtë mbi dhe përzgjidhni pajisjen DMR me të cilën do të bashkëndani
përmbajtjen tuaj. Pjesa muzikore riprodhohet automatikisht në pajisjen që

përzgjidhni.

5

Për t'u shkëputur nga pajisja DMR, trokitni lehtë mbi dhe përzgjidhni pajisjen

tuaj. Pjesa muzikore e ndalon riprodhimin në pajisjen DMR, por vazhdon të

riprodhohet në pajisjen tuaj.