Sony Xperia E4g - Ekrani fillestar

background image

Ekrani fillestar

Ekrani bazë është pika fillestare për përdorimin e pajisjes tuaj. Është e ngjashme me

desktopin në një ekran kompjuteri. Ekrani juaj bazë mund të ketë deri në shtatë panele,

të cilët shtrihen përtej gjërësisë së zakonshme të shfaqjes së ekranit. Numri i paneleve të

14

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

ekranit bazë përfaqësohet nga një sërë pikash në pjesën e poshte të ekranit bazë. Pika e

theksuar afishon panelin në të cilin ndodheni aktualisht.

Për të shkuar tek ekrani kryesor

Shtypni .

Për të shfletuar ekranin bazë

Panelet e ekranit bazë

Mund të shtoni panele të reja në ekranin tuaj bazë (maksimumi deri në shtatë panele) dhe

të fshini panele. Mund të cilësoni gjithashtu panelin që dëshironi të përdorni si panel

kryesor të ekranit bazë.

Për të cilësuar një panel si panelin kryesor të ekranit bazë

1

Prekni dhe mbani një zonë bosh te Ekrani bazë derisa të dridhet pajisja.

2

Goditni lehtë majtas ose djathtas te paneli që dëshironi të cilësoni si panelin

kryesor të ekranit bazë dhe pastaj trokitni lehtë mbi cepin e sipërm të panelit.

Për të shtuar një panel ne ekranin bazë

1

Prekni dhe mbani një pjesë bosh në Ekrani bazë tuaj derisa pajisja vibron.

2

Goditni lehtë majtas ose djathtas për të shfletuar panelet, pastaj takoni .

15

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të fshirë një panel nga ekrani bazë

1

Prekni dhe mbani një pjesë bosh në Ekrani bazë tuaj derisa pajisja vibron.

2

Goditni lehtë majtas ose djathtas për të kaluar tek paneli që dëshironi të fshini,

pastaj takoni .