Sony Xperia E4g - Ekrani i aplikacioneve

background image

Ekrani i aplikacioneve

Ekrani i aplikacioneve, të cilin e hapni nga Ekrani bazë, përmban aplikacionet që vijnë të

parainstaluara në pajisjen tuaj, si dhe aplikacionet që shkarkoni.

Për të parë të gjitha aplikacionet në ekranin e aplikacioneve

1

Nga ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Goditni lehtë majtas ose djathtas në ekranin e aplikacioneve.

Për të hapur një aplikacion nga ekrani i aplikacioneve

Goditni lehtë majtas ose djathtas për të gjetur aplikacionin dhe pastaj trokitni lehtë

mbi aplikacionin.

Për të hapur menynë e ekranit të aplikacioneve

Kur të hapet ekrani i aplikacionneve, zvarriteni djathtas skajin e majtë të ekranit.

Për të zhvendosur një aplikacion në ekranin e aplikacioneve

1

Për të hapur menynë e ekranit të aplikacioneve, zvarriteni skajin e majtë të ekranit

të aplikacioneve në të djathtë.

2

Sigurohuni që

Renditja e përshtatur është përzgjedhur nën AFISHO

APLIKACIONET.

3

Prekeni dhe mbajeni aplikacionin derisa të zmadhohet dhe pajisja të dridhet, dhe

pastaj zvarriteni në vendndodhjen e re.

Për të shtuar një shkurtore aplikacioni në ekranin fillestar

1

Nga ekrani i aplikacioneve, prekni dhe mbani ikonën e një aplikacioni derisa ekrani

të dridhet dhe pastaj zvarriteni ikonën në krye të ekranit. Ekrani fillestar hapet.

2

Zvarriteni ikonën në vendndodhjen e dëshiruar në ekranin fillestar dhe pastaj

largoni gishtin tuaj.

Për të rregulluar aplikacionet në ekranin e aplikacioneve

1

Për të hapur menynë e ekranit të aplikacioneve, zvarriteni skajin e majtë të ekranit

të aplikacioneve në të djathtë.

2

Përzgjidhni opsionin e dëshiruar nën

AFISHO APLIKACIONET.

16

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të kërkuar një aplikacion nga ekrani i aplikacioneve

1

Për të hapur menynë e ekranit të aplikacioneve, zvarriteni skajin e majtë të ekranit

të aplikacioneve në të djathtë.

2

Trokitni lehtë mbi

Kërkoni tek aplikac..

3

Futni emrin e aplikacionit që dëshironi të kërkoni.

Për të çinstaluar një aplikacion nga ekrani i aplikacioneve

1

Për të hapur menynë e ekranit të aplikacioneve, zvarriteni skajin e majtë të ekranit

të aplikacioneve në të djathtë.

2

Trokitni lehtë mbi

Çinstalo. Të gjitha aplikacionet që nuk mund të çinstalohen

tregohen nga .

3

Trokitni lehtë mbi aplikacionin që dëshironi të çinstaloni dhe pastaj trokitni lehtë

mbi

Çinstalo.