Sony Xperia E4g - Dëgjimi i muzikës

background image

Dëgjimi i muzikës

Përdorni aplikacionin Walkman® për të dëgjuar muzikën tuaj të preferuar dhe audiolibrat.

1

Hapni menynë e ekranit bazë të Walkman®

2

Kërkoni të gjitha këngët e ruajtura te pajisja juaj

3

Shihni radhën e tanishme të riprodhimit

4

Ilustrimi i albumit (nëse është i disponueshëm)

5

Trokitni lehtë për të shkuar te kënga paraardhëse në radhën e riprodhimit

Prekni dhe mbani për të rimbështjellë brenda këngës aktuale

6

Riprodhoni ose ndërpritni një këngë

7

Trokitni lehtë për të shkuar te kënga pasardhëse në radhën e riprodhimit

Prekni dhe mbani për të përparuar shpejt brenda këngës aktuale

8

Përzieni këngët në radhën aktuale të riprodhimit

9

Përsëritni të gjitha këngët në radhën aktuale të riprodhimit

10 Treguesi i përparimit - Zvarriteni treguesin ose trokitni lehtë përgjatë vijës për të përparuar shpejt ose për

të rimbështjellë

68

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

11 Kohëzgjatja në total e këngës aktuale

12 Koha e kaluar nga kënga aktuale

Ekrani bazë i Walkman®

1

Zvarritni anën e majtë të ekranit në të djathtë për të hapur menynë e ekranit bazë të Walkman®

2

Lëvizni lart ose poshtë për të parë përmbajtjen

3

Riprodhoni një këngë duke përdorur aplikacionin Walkman®

4

Kthehuni tek ekrani i riprodhuesit të muzikës Walkman®

Për të riprodhuar një këngë duke përdorur aplikacionin Walkman®

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi dhe pastaj gjeni dhe trokitni lehtë mbi .

2

Zvarrisni buzën e majtë të ekranit nga e djathta.

3

Zgjidhni një kategori të muzikës.

4

Trokitni lehtë mbi një këngë për ta riprodhuar.

Mund të mos jeni në gjendje të riprodhoni objektet e mbrojtura me të drejtën e autorit.

Verifikoni se keni të drejtat e nevojshme mbi materialin që synoni të bashkëndani.

Për të gjetur informacione në linjë në lidhje me këngët

Kur në aplikacionin Walkman® është duke u riprodhuar një këngë, trokitni lehtë

Ilustrimin e albumit dhe pastaj trokitni lehtë mbi butonin e infinitit

.

Butoni i infinitit

ju jep mundësinë e qasjes te burimet në linjë në lidhje me këngën, si videot

në YouTube™, fjalët e këngës dhe informacionin për artistin në Wikipedia.

Për të rregulluar volumin e audiove

Shtypni tastin e volumit.

Për të minimizuar aplikacionin Walkman®

Kur një këngë është duke u riprodhuar, trokitni lehtë mbi për të shkuar te Ekrani

bazë. Aplikacioni Walkman® vazhdon të riprodhojë në sfond.

Për të hapur aplikacionin Walkman® kur është duke riprodhuar në sfond

1

Ndërsa një këngë është duke u riprodhuar në sfond, trokitni lehtë mbi për të

hapur dritaren e aplikacioneve të përdorura së fundmi.

2

Trokitni lehtë mbi aplikacionin Walkman®.