Sony Xperia E4g - Bateria dhe menaxhimi i energjisë

background image

Bateria dhe menaxhimi i energjisë

Pajisja juaj ka një bateri të integruar. Mund të rregjistroni konsumin e baterisë tuaj dhe të

shihni se cilat aplikacione janë duke përdorur pjesën më të madhe të energjisë. Mund të

hiqni ose të kufizoni aplikacionet dhe të aktivizoni një numër të regjimeve të kursimit të

energjisë për të përdorur më gjatë baterinë tuaj. Gjithashtu mund të shihni një vlerësim

118

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

sesa kohë ka mbetur tek bateria dhe të rregulloni cilësimet e baterisë tuaj për të

përmirësuar rendimentin dhe për të bërë që bateria juaj të zgjasë më shumë.

Për të menaxhuar konsumin e baterisë

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe takoni

Cilësimet > Menaxhimi i energjisë > Konsumi i energjisë nga

aplikac.. Një pamje e përgjithshme shfaqet duke treguar aplikacionet që kanë

nivele të larta të trafikut ose që nuk i keni përdorur për një kohë të gjatë.

3

Rishikoni informacionin, pastaj veproni si kërkohet, për shembull, për të çinstaluar

një aplikacion ose për të kufizuar përdorimin e tij.

Për të parë se cilat aplikacione përdorin pjesën më të madhe të baterisë

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe takoni

Cilësimet > Menaxhimi i energjisë > Përdorimi i baterisë.

Për të parë kohën e përafërt baterisë

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe takoni

Cilësimet > Menaxhimi i energjisë.

Regjimet e kursimit të energjisë

Ka disa regjime të kursimit të energjisë të disponueshme për t'u përdorur nga ju, nëse

dëshironi që bateria juaj të zgjasë më shumë:

Regjimi STAMINA

Çaktivizon Wi-Fi® dhe të dhënat celulare kur ekrani është i çaktivizuar, dhe

kufizon funksionimin e harduerit. shfaqet në shiritin e gjendjes kur është duke
u zbatuar ky regjim.

Regjimi Ultra STAMINA

Kufizon funksionalitetin e pajisjes tuaj për detyrat kryesore, si kryerja e

telefonatave dhe dërgimi i mesazheve SMS.

shfaqet në shiritin e gjendjes

sapo ky regjim të aktivizohet.

Mod. bateria e rënë

Modifikon sjelljen e pajisjes tuaj, për shembull, për të rregulluar cilësimin e

ndriçimit dhe të kohës së çaktivizimit të ekranit, kur niveli i baterisë bie nën një

përqindje të caktuar.

shfaqet në shiritin e gjendjes kur është duke u zbatuar

ky regjim.

Wi-Fi sipas vendndodhjes Cilëson pajisjen tuaj të aktivizojë funksionin Wi-Fi® vetëm kur hyn brenda rrezes

së një rrjeti Wi-Fi® të ruajtur.

Radhit të dhënat e sfondit Optimizon trafikun në dalje kur ekrani është joaktiv duke dërguar të dhëna në

intervale të paracaktuara.

Për të aktivizuar një regjim të kursimit të energjisë

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe takoni

Cilësimet > Menaxhimi i energjisë .

3

Për të aktivizuar regjimin e preferuar, zvarrisni rrëshqitësin përkatës djathtas ose

shënoni kutinë përkatëse të shënimit dhe pastaj konfirmoni nëse është e

nevojshme.

4

Nëse nuk është i disponueshëm asnjë rrëshqitës ose kuti shënimi, trokisni lehtë

emrin e regjimit që dëshironi të aktivizoni, pastaj konfirmoni nëse është e

nevojshme.

Pamja e përgjithshme e tiparit të regjimit STAMINA

Regjimi STAMINA ka disa tipare që ju lejojnë të optimizoni funksionimin e baterisë:

Në gatishmëri të zgjatur I parandalon aplikacionet të përdorin trafikun e të dhënave duke çaktivizuar Wi-Fi®

dhe të dhënat celulare kur ekrani është joaktiv. Mund të përjashtoni disa

aplikacione dhe shërbime që të mos ndërpriten kur ky tipar është aktiv.

Ora e regjimit STAMINA I mban të ndërprera lidhjet e rrjetit në situata kur shtypni shpesh tastin e energjisë

për të kontrolluar kohën.

Përdorimin e zgjeruar

Kufizon funksionimin e harduerit kur jeni duke përdorur pajisjen tuaj.

119

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të aktivizuar tiparet e regjimit STAMINA

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Menaxhimi i energjisë , pastaj trokitni

lehtë mbi

Regjimi STAMINA.

3

Aktivizoni regjimin STAMINA nëse është i çaktivizuar.

4

Shënoni kutitë e shënimit përbri tipareve të dëshironi të aktivizoni, pastaj trokitni

lehtë

Aktivizo, nëse ju kërkohet.

Për të përzgjedhur se cilat aplikacione të ekzekutohen në regjimin STAMINA

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Menaxhimi i energjisë , pastaj trokitni

lehtë mbi

Regjimi STAMINA.

3

Aktivizoni regjimin STAMINA nëse është i çaktivizuar.

4

Sigurohuni që kutia e zgjedhjes

Në gatishmëri të zgjatur është shenjuar, pastaj

trokitni lehtë mbi

Apl. aktive në gjendje gatishmërie > Shto aplikacione.

5

Lëvizni majtas ose djathtas për të parë të gjitha aplikacionet dhe shërbimet, pastaj

shënoni kutitë përkatëse të shënimit për aplikacionet që dëshironi të përdorni.

6

Kur të mbaroni, trokitni lehtë mbi

U krye.