Sony Xperia E4g - Menaxhimi i skedarëve me anë të një kompjuteri

background image

Menaxhimi i skedarëve me anë të një kompjuteri

në faqen 121 .

Menaxhimi i skedarëve me anë të një kompjuteri

Përdorni një lidhje me kabllo USB ndërmjet një kompjuteri me Windows

®

dhe pajisjes

tuaj për të transferuar dhe menaxhuar skedarët tuaj. Pasi të lidhen të dyja pajisjet, mund

të zvarrisni dhe të lëshoni përmbajtjen midis pajisjes tuaj dhe kompjuterit ose midis

hapësirës ruajtëse të brendshme të pajisjes tuaj dhe kartës SD, duke përdorur

eksploruesin e skedarëve të kompjuterit.

Nëse keni një PC ose një kompjuter Apple

®

Mac

®

, mund të përdorni Xperia™

Companion për të përdorur sistemin e skedarëve të pajisjes tuaj.

Transferimi i skedarëve duke përdorur mënyrën e transferimit të
mediave nëpërmjet Wi-Fi

®

Mund të transferoni skedarë midis pajisjes dhe pajisjeve të tjera të përputhshme MTP
(Protokolli i Transferimit të Mediave), të tilla si kompjuteri, duke përdorur një lidhje Wi-Fi

®

.

Para se të lidheni duhet të çiftoni të dyja pajisjet. Nëse jeni duke transferuar muzikë,

video, figura ose skedarë të tjerë të mediave midis pajisjes dhe një kompjuteri, është më

121

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

mirë që në kompjuter të përdorni aplikacionin Media Go™. Media Go™ konverton

skedarët e mediave, në mënyrë që të mund t'i përdorni në pajisje.

Që të përdorni këtë tipar, ju nevojitet një pajisje që mund të përdorë Wi-Fi

®

, e cila mbështet

transferimin e mediave, p.sh. një kompjuter që ekzekuton Microsoft

®

Windows Vista

®

ose

Windows

®

7.

Për të përgatitur përdorimin pa tel të pajisjes tuaj me një kompjuter

1

Sigurohuni që regjimi i Transferimit të multimediave është i aktivizuar në pajisjen

tuaj. Ky regjim aktivizohet zakonisht sipas paracaktimit.

2

Sigurohuni që funksioni Wi-Fi

®

është i aktivizuar.

3

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

4

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Lidhshmëria Xperia™ > Lidhshmëria e

USB.

5

Trokitni lehtë mbi

Çifto me kompjuterin dhe pastaj trokitni lehtë mbi Tjetri.

6

Ndiqni udhëzimet në ekran për të përfunduar procesin e konfigurimit.

Për t'u lidhur pa tel me një pajisje të çiftuar

1

Sigurohuni që regjimi i Transferimit të multimediave është i aktivizuar në pajisjen

tuaj. Ky regjim aktivizohet zakonisht sipas paracaktimit.

2

Sigurohuni që funksioni Wi-Fi

®

është i aktivizuar.

3

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

4

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Lidhshmëria Xperia™ > Lidhshmëria e

USB.

5

Përzgjidhni pajisjen e çiftuar me të cilën dëshironi të lidheni, pastaj trokitni lehtë

mbi

Lidh.

Për t'u shkëputur nga një pajisje e çiftuar

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Lidhshmëria Xperia™ > Lidhshmëria e

USB.

3

Përzgjidhni pajisjen e çiftuar që dëshironi të shkëputni.

4

Trokitni lehtë mbi

Shkëputu.

Për të hequr çiftimin me një pajisje tjetër

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Lidhshmëria Xperia™ > Lidhshmëria e

USB.

3

Përzgjidhni pajisjen e çiftuar që dëshironi të hiqni.

4

Trokitni lehtë mbi

Anulo çiftimin.