Sony Xperia E4g - Cilësimet e llogarisë të postës elektronike

background image

Cilësimet e llogarisë të postës elektronike

Për të hequr një llogari të postës elektronike nga pajisja juaj

1

Nga Ekrani bazë juaj, takoni .

2

Gjeni dhe takoni

Posta elektronike.

3

Shtypni , pastaj takoni

Cilësimet.

4

Përzgjidhni llogarinë që dëshironi të hiqni.

5

Takoni

Hiq llogarinë > OK.

Për të ndryshuar shpeshtësinë e kontrollit të kutisë në hyrje

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Posta elektronike.

3

Trokitni lehtë mbi dhe pastaj trokitni lehtë mbi

Cilësimet.

4

Përzgjidhni llogarinë për të cilën dëshironi të ndryshoni shpeshtësinë e kontrollit të

kutisë në hyrje.

5

Trokitni lehtë mbi

Kontrollo shpeshtësinë > Shpeshtësia e kontrollit dhe

përzgjidhni një opsion.

Për të cilësuar një përgjigje automatike jashtë zyrës në një llogari të Exchange Active

Sync

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi dhe pastaj gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Posta

elektronike.

2

Shtypni dhe pastaj trokitni lehtë mbi

Cilësimet.

3

Përzgjidhni llogarinë EAS (Sinkronizimi Aktiv i Shkëmbimit) për të cilën dëshironi të

cilësoni një përgjigje automatike kur jeni jashtë zyrës.

4

Trokitni lehtë mbi

Jashtë zyrës.

5

Zvarritni rrëshqitësin pranë

Jashtë zyrës nga e djathta për të aktivizuar funksionin.

6

Nëse nevojitet, shënoni

Cilësoni periudhën kohore kutinë e shënimit dhe cilësoni

sferën e kohës për përgjigjen automatike.

7

Futni mesazhin tuaj jashtë zyrës në fushën e tekstit kryesor.

8

Trokitni lehtë mbi

OK për të konfirmuar.