Sony Xperia E4g - Modifikimi i tekstit

background image

Modifikimi i tekstit

Mund të përzgjidhni, të pritni, të kopjoni dhe të ngjitni tekst ndërsa shkruani. Mund t'u

qaseni veglave të modifikimit duke trokitur dy herë tekstin e futur. Veglat e modifikimit më

pas bëhen të disponueshme përmes një shiriti të aplikacionit.

Shiriti i aplikacionit

1

Mbyllni shiritin e aplikacionit

2

Përzgjidhni të gjithë tekstin

3

Pritni tekstin

43

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

4

Kopjoni tekstin

5

Ngjitni tekstin

shfaqet vetëm kur keni ruajtur tekst në kujtesën e përkohshme.

Për të përzgjedhur tekst

1

Futni tekst, pastaj takoni dy herë tekstin. Fjala që takoni zgjidhet nga shenjëza në

të dyja anët.

2

Tërhiqni shenjëzat majtas ose djathtas për të përzgjedhur më shumë tekst.

Për të modifikuar tekstin

1

Futni tekst, pastaj takoni dy herë tekstin e futur për të bërë që të shfaqet shiriti i

aplikacionit.

2

Përzgjidhni tekstin që doni të modifikoni, pastaj përdorni veglat në shiritin e

aplikacionit për të bërë ndryshimet e dëshiruara.