Sony Xperia E4g - Marrja e telefonatave

background image

Marrja e telefonatave

Për t'iu përgjigjur një telefonate

Për të refuzuar një telefonatë

Për të fikur tonin e ziles për një telefonatë të marrë

Kur merrni telefonatën, shtypni tastin e volumit.

Përdorimi i sekretarisë telefonike

Mund të përdorni aplikacionin e sekretarisë telefonike në pajisjen tuaj për t'iu përgjigjur

telefonatave kur jeni të zënë ose kur keni humbur ndonjë prej tyre. Mund të aktivizoni

funksionin e përgjigjes automatike dhe të përcaktoni se sa sekonda të kalojnë para se

telefonatat të marrin përgjigje automatikisht. Gjithashtu, mund t'i rrugëtoni telefonatat me

dorë në sekretarinë telefonike kur jeni shumë të zënë për t'iu përgjigjur. Dhe mund të

qaseni te mesazhet e lëna në sekretarinë tuaj telefonike drejt e nga pajisja juaj.

Para përdorimit të sekretarisë telefonike, duhet të regjistroni një mesazh përshëndetjeje.

Për të regjistruar një mesazh përshëndetjeje për sekretarinë telefonike

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Telefonata > Sekretaria telefonike >

Përshëndetjet.

3

Trokitni lehtë mbi

Regjistro përshëndetjen e re dhe ndiqni udhëzimet në ekran.

46

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të aktivizuar përgjigjen automatike

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Telefonata > Sekretaria telefonike.

3

Shenjoni kutinë e zgjedhjes për

Sekretaria telefonike.

Nëse nuk vendosni një vonesë kohe për përgjigjen automatike të telefonatave, përdoret vlera

e paracaktuar.

Për të refuzuar një telefonatë me sekretarinë telefonike

Kur arrin një telefonatë në hyrje, zvarriteni

Opsionet e përgjigjes lart, pastaj

përzgjidhni

Refuzo me Sekretarinë telefonike.

Për të cilësuar një vonesë kohe për sekretarinë telefonike

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Telefonata > Sekretaria telefonike.

3

Trokitni lehtë mbi

Merri pas.

4

Rregulloni kohën duke lëvizur lart e poshtë.

5

Trokitni lehtë mbi

U krye.

Për të dëgjuar mesazhet në sekretarinë telefonike

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Telefonata > Sekretaria telefonike >

Mesazhet.

3

Përzgjidhni mesazhin zanor që dëshironi të dëgjoni.

Mesazhet e sekretarisë telefonike mund t'i dëgjoni edhe drejt e nga regjistri i telefonatave

duke trokitur lehtë mbi .

Refuzimi i një telefonate me një mesazh me tekst

Mund të refuzoni një telefonatë me një mesazh me tekst. Kur refuzoni një telefonatë me

një mesazh të tillë, mesazhi i dërgohet automatikisht telefonuesit dhe ruhet në bisedën e

Mesazhimit me kontaktin.
Mund të përzgjidhni nga një numër mesazhesh të paracaktuara, të disponueshme në

pajisjen tuaj, ose mund të krijoni një mesazh të ri. Gjithashtu, mund të krijoni mesazhet

tuaja të personalizuara duke modifikuar mesazhet e paracaktuara.

Për të refuzuar një telefonatë me një mesazh me tekst

1

Kur arrin një telefonatë në hyrje, zvarriteni

Opsionet e përgjigjes lart, pastaj trokitni

lehtë mbi

Refuzo me mesazh.

2

Përzgjidhni një mesazh të parapërcaktuar ose trokitni lehtë mbi dhe shkruani një

mesazh të ri.

Për të refuzuar një telefonatë të dytë me një mesazh me tekst

1

Kur dëgjoni bipe të përsëritura gjatë një telefonate, tërhiqeni

Refuzo me mesazh

lart.

2

Përzgjidhni një mesazh të parapërcaktuar ose trokitni lehtë mbi dhe shkruani një

mesazh të ri.

Për të modifikuar mesazhin me tekst të përdorur për të refuzuar një telefonatë

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Telefonata > Refuzo telefonatën me

mesazh.

3

Trokitni lehtë mesazhin që dëshironi të modifikoni, pastaj bëni ndryshimet e

nevojshme.

4

Trokitni lehtë mbi

OK.

47

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.