Sony Xperia E4g - Okno za pregled e-pošte

background image

Okno za pregled e-pošte

Okno za pregled je dostupno za pregledanje i čitanje e-poruka. Kada se aktivira, možete

istovremeno da ga koristite i za pregledanje liste e-poruka i jedne izabrane e-poruke.

63

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Promena podešavanja okna za pregled e-pošte

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na , zatim pronađite i tapnite na

E-pošta.

2

Tapnite na , zatim tapnite na

Podešavanja > Razdeljeni prikaz.

3

Izaberite opciju ili kombinaciju opcija, a zatim tapnite na dugme

OK.

Čitanje e-poruka pomoću okna za pregled

1

Proverite da li je okno za pregled aktivirano.

2

Otvorite prijemno poštansko sanduče.

3

Pomerite se nagore ili nadole i dodirnite e-poruku koju želite da pročitate.

4

Dodirnite razdvojnu traku (nalazi se između liste e-poruka i tela e-poruke) da biste

pogledali e-poruku u formatu celog ekrana.

5

Dodirnite razdvojnu traku ponovo da biste se vratili na normalni prikaz prijemnog

poštanskog sandučeta.