Sony Xperia E4g - Slanje i prijem e-poruka

background image

Slanje i prijem e-poruka

1

Pogledajte listu svih naloga e-pošte i nedavnih fascikli

2

Napišite novu poruku

3

Pretražite e-poruke

4

Pristupite podešavanjima i opcijama

5

Lista e-poruka

Preuzimanje novih e-poruka

Prevucite nadole na listi poruka kada je otvoreno prijemno poštansko sanduče.

Pre nego što pokušate da preuzmete nove e-poruke, uverite se da imamo ispravnu vezu za

prenos podataka. Više informacija o obezbeđivanju uspešnih veza za prenos podataka

potražite u odeljku

Podešavanja za Internet i MMS

na stranici 27 .

62

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Čitanje e-poruka

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

2

Pronađite i tapnite na

E-pošta.

3

Ako koristite nekoliko naloga za e-poštu, tapnite na

i izaberite nalog koji želite

da proverite, zatim tapnite na

Prijemno sanduče u padajućem meniju. Ako želite

da proverite sve naloge za e-poštu odjednom, tapnite na

, zatim tapnite na

Kombinovano prij. sand.u padajućem meniju.

4

U prijemnom poštanskom sandučetu e-pošte, listajte nagore ili nadole i dodirnite

e-poruku koju želite da pročitate.

Kreiranje i slanje e-poruke

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na , zatim nađite i tapnite na

E-pošta.

2

Ako koristite nekoliko naloga za e-poštu, tapnite na

i izaberite nalog sa koga

želite da pošaljete e-poruku, zatim tapnite na

Prijemno sanduče u padajućem

meniju.

3

Tapnite na , zatim unesite ime ili e-adresu primaoca, ili tapnite na i izaberite

jednog ili više primaoca sa spiska kontakata.

4

Unesite temu e-poruke i tekst, a zatim tapnite na

Odgovaranje na e-poruku

1

U vašem prijemnom poštanskom sandučetu e-pošte, pronađite i dodirnite poruku

na koju želite da odgovorite, a zatim dodirnite stavku

Odgovori ili Odgovori svima.

2

Unesite odgovor, a zatim tapnite na .

Prosleđivanje e-poruke

1

U prijemnom poštanskom sandučetu e-pošte, pronađite i dodirnite poruku koju

želite da prosledite, a zatim dodirnite stavku

Prosledi.

2

Unesite adresu e-pošte primaoca ili tapnite na i izaberite primaoca sa spiska

kontakata.

3

Unesite tekst poruke i tapnite na .

Pregledanje priloga e-poruke

1

Pronađite i dodirnite na e-poruku koja sadrži prilog koji želite da pregledate. E-

poruke sa prilozima su obeležene .

2

Pošto se e-poruka otvori, tapnite na stavku

Učitaj. Prilog počinje da se preuzima.

3

Nakon preuzimanja priloga, tapnite na

Prikaži.

Čuvanje e-adrese pošiljaoca u kontaktima

1

Nađite i tapnite na poruku u prijemnom sandučetu za e-poštu.

2

Tapnite na ime pošiljaoca, a zatim tapnite na

U redu.

3

Izaberite postojeći kontakt ili dodirnite dugme

Napravi novi kontakt.

4

Ako želite, uredite informacije o kontaktu i tapnite na

Gotovo.