Sony Xperia E4g - Podešavanja zvuka

background image

Podešavanja zvuka

Prebacivanje između režima mono i stereo zvuka

1

Kada je radio otvoren, pritisnite .

2

Tapnite na

Omogući stereo zvuk.

3

Da biste ponovo slušali radio u režimu mono zvuka, pritisnite a zatim tapnite na

Nametni mono zvuk.

Izbor radio područja

1

Kada je radio otvoren, pritisnite .

2

Tapnite na

Podesite region za radio.

3

Izaberite opciju.

Podešavanje vizualizatora

1

Kada je radio otvoren, dodirnite stavku .

2

Dodirnite stavku

Vizualizator.

3

Izaberite opciju.

74

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..