Sony Xperia E4g - Prikazivanje fotografija i video zapisa

background image

Prikazivanje fotografija i video zapisa

Koristite aplikaciju za album za prikaz fotografija i reprodukciju video zapisa koje ste

snimili kamerom ili za prikaz sličnog sadržaja koji ste sačuvali na uređaju. Sve fotografije i

video zapisi se prikazuju u mreži po hronološkom redosledu.

1

Tapnite na ikonu da biste otvorili meni na početnom ekranu Albuma

2

Prikazivanje opcija menija

3

Prikaz slajdova svih vaših slika, ili slika koje ste dodali kao omiljene

4

Prevucite levu ivicu ekrana nadesno da biste otvorili meni na početnom ekranu Albuma

5

Datum stavki u grupi

6

Tapnite na fotografiju ili video zapis da biste ih videli

7

Pomerite se nagore ili nadole da biste pogledali sadržaj

Gledanje fotografija i video zapisa

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavku

Album.

3

Dodirnite fotografiju ili video koje želite da pregledate, a zatim dodirnite

Album >

Samo jednom.

4

Listajte nalevo da biste pogledali sledeću fotografiju ili video. Listajte nalevo da

biste pogledali prethodnu fotografiju ili prethodni video.

Ako želite da promenite aplikaciju koju ste odabrali da bude podrazumevana koja uvek otvara

fotografije ili video zapise, dodirnite

Podešavanja > Aplikacije i prevucite do kartice Sve, a

zatim izaberite aplikaciju i dodirnite

Obriši podrazumevane vrednosti u okviru Podrazumevano

pokretanje.

Ako se položaj ekrana ne promeni automatski kada uređaj okrenete ustranu, označite polje za

potvrdu

Automatsko rotiranje ekrana ispod opcije Podešavanja > Prikaz > Rotacija ekrana.

Promena veličine sličica

Kada gledate sličice fotografija ili video zapisa u Albumu, razdvojite dva prsta da

biste uvećali ili približite dva prsta da biste umanjili prikaz.

Zumiranje fotografije

Kada gledate fotografiju, razdvojite dva prsta da biste uvećali ili približite dva prsta da

biste umanjili prikaz.

88

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Prikazivanje slajdova fotografija

1

Kada pregledate fotografiju, tapnite na ekran da biste prikazali trake alatki, a zatim

tapnite na >

Projekcija slajdova da biste započeli reprodukciju svih fotografija u

albumu.

2

Tapnite na fotografiju da biste završili sa prikazom slajdova.

Reprodukovanje video zapisa

1

U aplikaciji „Album“ pronađite i dodirnite video koji želite da reprodukujete.

2

Dodirnite stavku , a zatim dodirnite stavke

Filmovi > Samo jednom.

3

Ako kontrole za reprodukciju nisu prikazane, dodirnite ekran da biste ih prikazali.

Da biste sakrili kontrole, ponovo dodirnite ekran.

Pauziranje video zapisa

1

Dok se video reprodukuje, tapnite na ekran da biste prikazali kontrole.

2

Tapnite na .

Premotavanje video zapisa unapred i unazad

1

Dok se video reprodukuje, tapnite na ekran da biste prikazali kontrole.

2

Prevucite marker trake napretka levo za premotavanje unazad ili desno za

premotavanje unapred.

Podešavanje jačine zvuka video zapisa

Pritisnite taster za jačinu zvuka.