Sony Xperia E4g - Alarm i sat

background image

Alarm i sat

Možete da podesite jedan alarm ili nekoliko alarma i da koristite bilo koji zvuk sačuvan na

uređaju kao signal alarma. Alarm se ne oglašava ako je uređaj isključen. Ali oglašava se

ako je uređaj postavljen u nečujni režim.
Prikazani format vremena alarma isti je kao format koji izaberete za opšta podešavanja

vremena, na primer, dvanaestočasovni i dvadesetčetvoročasovni format.

1

Pristup početnom ekranu alarma

2

Prikaz svetskog sata i prilagođavanje podešavanja

110

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

3

Pristup funkciji štoperice

4

Pristup funkciji tajmera

5

Otvaranje podešavanja datuma i vremena za sat

6

Uključivanje ili isključivanje alarma

7

Prikaz opcija

8

Dodavanje novog alarma

Postavljanje novog alarma

1

Na početnom ekranu tapnite na .

2

Pronađite i tapnite na

Alarm i sat.

3

Tapnite na .

4

Tapnite na

Vreme i prilagodite vreme pomeranjem nagore i nadole.

5

Tapnite na

Podesi.

6

Ako želite, izmenite ostala podešavanja alarma.

7

Tapnite na

Gotovo.

Odlaganje alarma kada se oglasi

Tapnite na

Odloži.

Isključivanje alarma kada se oglasi

Prevucite udesno.

Da biste isključili odloženi alarm, možete da prevučete statusnu liniju nadole da biste otvorili

tablu sa obaveštenjima, a zatim tapnite na .

Uređivanje postojećeg alarma

1

Otvorite aplikaciju „Alarm i sat“, a zatim dodirnite alarm koji želite da uredite.

2

Unesite željene promene.

3

Dodirnite dugme

Gotovo.

Uključivanje ili isključivanje alarma

Otvorite aplikaciju „Alarm i sat“, a zatim prevucite klizač pored alarma na poziciju

„uključeno“ ili „isključeno“.

Brisanje alarma

1

Otvorite aplikaciju „Alarm i sat“, a zatim dodirnite i zadržite alarm koji želite da

izbrišete.

2

Dodirnite stavku

Izbriši alarm, a zatim dugme Da.

Postavljanje zvuka za alarm

1

Otvorite aplikaciju „Alarm i sat“, a zatim tapnite na alarm koji želite da uredite.

2

Tapnite na stavku

Zvuk alarma i izaberite opciju ili tapnite na stavku da biste

izabrali stavku iz muzičkih datoteka.

3

Dvaput tapnite na dugme

Gotovo.

Podešavanje periodičnog alarma

1

Otvorite aplikaciju „Alarm i sat“, a zatim dodirnite alarm koji želite da uredite.

2

Dodirnite stavku

Ponovi.

3

Označite polja za potvrdu za željene dane, a zatim dodirnite dugme

U redu.

4

Dodirnite stavku

Gotovo.

Aktiviranje funkcije vibracije za alarm

1

Otvorite aplikaciju „Alarm i sat“, a zatim dodirnite alarm koji želite da uredite.

2

Označite polje za potvrdu

Vibriraj.

3

Dodirnite stavku

Gotovo.

111

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Podešavanje alarma tako da se oglašava kada je uređaj u nečujnom režimu

1

Otvorite aplikaciju „Alarm i sat“, a zatim dodirnite alarm koji želite da uredite.

2

Označite polje za potvrdu

Alarm u nečuj. režimu, a zatim dodirnite dugme

Gotovo.

112

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..