Sony Xperia E4g - Kalendar

background image

Kalendar i budilnik

Kalendar

Koristite aplikaciju Kalendar da biste upravljali rasporedom vremena. Ako ste se prijavili i

sinhronizovali svoj uređaj sa jednim ili više naloga na mreži koji uključuju kalendare, na

primer, Google™ nalog ili Xperia™ sa Facebook nalogom, onda će se događaji iz

kalendara sa ovih naloga pojaviti i u aplikaciji Kalendar. Možete da izaberete koje

kalendare želite da integrišete u kombinovani prikaz kalendara.
Kada se približi vreme obaveze, uređaj reprodukuje zvuk obaveštenja da vas podseti.

Takođe, se pojavljuje na statusnoj liniji.

1

Izaberite tip prikaza i kalendare koje želite da prikažete

2

Vratite se na trenutni datum

3

Pristupite podešavanjima i drugim opcijama

4

Listajte nalevo ili nadesno radi bržeg pretraživanja

5

Izabrani datum

6

Dnevne obaveze za izabrani dan

7

Dodajte događaj kalendara

Pravljenje događaja u kalendaru

1

Na Početni ekran, dodirnite stavku , a zatim stavku

Kalendar.

2

Dodirnite stavku .

3

Ako ste kalendar sinhronizovali sa jednim ili više naloga, izaberite nalog na koji

želite da dodate ovaj događaj. Ako ovaj događaj želite da dodate samo na uređaj,

dodirnite stavku

Kalendar uređaja.

4

Unesite ili izaberite željene informacije i dodajte učesnike događaja.

5

Dodirnite dugme

Gotovo da biste sačuvali događaj i poslali pozivnice.

Prikaz događaja u kalendaru

1

Na Početni ekran tapnite na , a zatim na

Kalendar.

2

Tapnite na događaj koji želite da prikažete.

Prikazivanje više kalendara

1

Na Početni ekran tapnite na stavku , a zatim pronađite i tapnite na stavku

Kalendar.

2

Tapnite na stavku , a zatim potvrdite izbor u poljima za potvrdu za kalendare

koje želite da prikažete.

109

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Zumiranje prikaza kalendara

Kada je izabran prikaz

Sedmica ili Dan, približite prste na ekranu da biste uvećali.

Prikaz nacionalnih praznika u aplikaciji „Kalendar“

1

Na Početni ekran tapnite na , a zatim na

Kalendar.

2

Tapnite na , a zatim na

Podešavanja.

3

Tapnite na

Državni praznici.

4

Izaberite opciju ili kombinaciju opcija, a zatim tapnite na dugme

OK.

Prikaz rođendana u aplikaciji „Kalendar“

1

Na Početni ekran tapnite na , a zatim na

Kalendar.

2

Tapnite na , a zatim na

Podešavanja.

3

Prevucite nadesno klizač pored stavke

Rođendani.

4

Tapnite na

Rođendani, a zatim izaberite grupu kontakata za koju želite da

prikažete rođendane.

Prikaz vremenske prognoze u aplikaciji „Kalendar“

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na , a zatim tapnite na

Kalendar.

2

Tapnite na , a zatim tapnite na

Podešavanja.

3

Prevucite nadesno klizač pored stavke

Prognoza vremena.

4

Ako su usluge lokacije isključene, tapnite na stavku

Kućna lokacija, a zatim

potražite grad koji želite da dodate.

Dodatne informacije o tome kako da omogućite usluge lokacije potražite u delu

Korišćenje

usluga lokacije

na stranici 106 .

Promena podešavanja vremenske prognoze u aplikaciji „Kalendar“

1

Na Početni ekran tapnite na , a zatim na

Kalendar.

2

Tapnite na , a zatim na

Podešavanja.

3

Tapnite na

Prognoza vremena.

4

Prilagodite podešavanja po želji.