Sony Xperia E4g - Snimanje fotografija i video zapisa

background image

Snimanje fotografija i video zapisa

1

Uvećanje ili umanjenje

2

Glavni ekran kamere

3

Prikaz fotografija i video zapisa

4

Fotografisanje ili snimanje video klipova

5

Vraćanje korak unazad ili napuštanje kamere

6

Promena podešavanja režima snimanja

7

Pristup podešavanjima kamere i prečicama

8

Prednja kamera

Snimanje fotografije sa ekrana za zaključavanje

1

Da biste aktivirali ekran, kratko pritisnite taster za uključivanje/isključivanje .

2

Da biste aktivirali kameru, dodirnite i zadržite i prevucite nagore.

3

Kada se kamera otvori, tapnite na .

Snimanje fotografija dodirom ekrana

1

Aktivirajte kameru.

2

Tapnite na , a zatim na .

3

Prevucite nadesno klizač pored stavke

Snimanje dodirom.

4

Usmerite kameru prema predmetu.

5

Da biste aktivirali autofokus, dodirnite i držite tačku na ekranu. Kada okvir fokusa

postane plav, podignite prst da biste snimili fotografiju.

Snimanje fotografije dodirom dugmeta kamere na ekranu

1

Aktivirajte kameru.

2

Usmerite kameru prema predmetu.

3

Tapnite na dugme kamere na ekranu . Fotografija se snima čim podignete prst

sa vizira.

Snimanje autoportreta pomoću prednje kamere

1

Aktivirajte kameru.

2

Dodirnite dugme

.

3

Dodirnite dugme kamere na ekranu da biste snimili fotografiju. Fotografija se

snima čim podignete prst.

Korišćenje blica foto-aparata

1

Kada je kamera otvorena, dodirnite stavku .

2

Izaberite željeno podešavanje blica.

3

Snimite fotografiju.

75

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Upotreba funkcije zumiranja

Kada je kamera otvorena pritisnite taster za jačinu zvuka gore ili dole.

Kada je kamera otvorena približite prste ili ih razdvojite na ekranu kamere.

Snimanje video zapisa

1

Aktivirajte kameru.

2

Usmerite kameru prema predmetu.

3

Da biste započeli snimanje, tapnite na stavku .

4

Da biste pauzirali video tokom snimanja, tapnite na stavku . Da biste nastavili

snimanje, tapnite na stavku .

5

Da biste zaustavili snimanje, tapnite na stavku .

Pravljenje fotografije tokom snimanja video zapisa

Da biste napravili fotografiju tokom snimanja video zapisa, dodirnite . Fotografija

se snima čim podignete prst.

Gledanje fotografija i video zapisa

1

Aktivirajte kameru, a zatim dodirnite sličicu da biste otvorili fotografiju ili video

zapis.

2

Listajte nalevo ili nadesno da biste prikazali fotografije i video zapise.

Brisanje fotografije ili snimljenog video zapisa

1

Potražite fotografiju ili video zapis koje želite da izbrišete.

2

Dodirnite ekran da bi se pojavilo .

3

Dodirnite stavku .

4

Dodirnite

Izbriši da biste potvrdili.