Sony Xperia E4g - Dodavanje medicinskih informacija i informacija za kontakt u hitnim slučajevima

background image

Dodavanje medicinskih informacija i informacija za kontakt u

hitnim slučajevima

U aplikciji „Kontakti“ možete da dodajete i uređujete informacije za kontakt u hitnim

slučajevima (ICE informacije). Možete da unesete pojedinosti o zdravstvenom stanju, na

primer o alergijama i lekovima koje koristite, kao i informacije o rođacima i prijateljima koje

je moguće kontaktirati u hitnim slučajevima. Posle podešavanja, ICE informacijama može

se pristupiti na bezbednosnom zaključanom ekranu. To znači da će osoblje za hitne

slučajeve moći da pristupi ICE informacijama koje ste uneli čak i ako je ekran zaključan,

na primer PIN-om, obrascem ili lozinkom.

1

Povratak na glavni ekran „Kontakti“

2

Prikaz dodatnih opcija

3

Prikazivanje medicinskih i ličnih informacija u okviru ICE informacija

4

Medicinske informacije

5

Spisak ICE kontakata

6

Kreiranje novih ICE kontakata

7

Korišćenje postojećih kontakata kao ICE kontakata

Prikaz medicinskih i ličnih informacija u okviru ICE informacija

1

Na Početni ekran tapnite na , a zatim na .

2

Tapnite na

ICE – u hitnim slučajevima.

3

Tapnite na , a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu

Prikaži lične informacije.

Unos medicinskih informacija

1

Na Početni ekran tapnite na , a zatim na .

2

Tapnite na

ICE – u hitnim slučajevima.

3

Tapnite na , a zatim na

Uredi medicinske informacije.

4

Uredite željene informacije.

5

Kada završite, tapnite na

Gotovo.

56

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Dodavanje novog ICE kontakta

1

Na Početni ekran tapnite na , a zatim na .

2

Tapnite na

ICE – u hitnim slučajevima, a zatim na .

3

Ako ste kontakte sinhronizovali sa najmanje jednim nalogom i prvi put dodajete

kontakt, morate izabrati nalog u koji želite da dodate taj kontakt. U suprotnom,

tapnite na

Phone contact ako želite da koristite i sačuvate taj kontakt samo na

uređaju.

4

Unesite ili izaberite željene informacije o kontaktu.

5

Kada završite, tapnite na

Gotovo.

ICE kontakt mora da ima bar broj telefona na koji osoblje za hitne slučajeve može da uputi

poziv. Ako je uređaj zaključan bezbednosnim zaključavanjem ekrana, osoblje za hitne

slučajeve može videti samo broj telefona ICE kontakta, čak i ako su u aplikaciji „Kontakti“ za

taj kontakt unete i druge informacije.

Upotreba postojećih kontakata kao ICE kontakata

1

Na Početni ekran tapnite na , a zatim na .

2

Tapnite na

ICE – u hitnim slučajevima, a zatim na .

3

Označite kontakte koje želite da koristite kao ICE kontakte.

4

Kada završite, tapnite na

Gotovo.

ICE kontakti koje izaberete moraju da imaju makar broj telefona na koji će osoblje u hitnim

slučajevima moći da uputi poziv. Ako je uređaj zaključan bezbednosnim zaključavanjem

ekrana, osoblje za hitne slučajeve može videti samo broj telefona ICE kontakata, čak i ako su u

aplikaciji „Kontakti“ za te kontakte unete i druge informacije.

Zadavanje prikaza ICE informacija na bezbednosnom zaključanom ekranu

1

Na Početni ekran tapnite na , a zatim na .

2

Tapnite na

ICE – u hitnim slučajevima.

3

Tapnite na , a zatim na

Podešavanja.

4

Potvrdite izbor u polju za potvrdu

ICE na zaključanom ekranu.

ICE informacije podrazumevano su vidljive na bezbednosnom zaključanom ekranu.

Omogućavanje upućivanja poziva ICE kontaktima sa bezbednosnog zaključanog

ekrana

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku , a zatim stavku .

2

Tapnite na stavku

ICE – u hitnim slučajevima.

3

Tapnite na stavku , a zatim na stavku

Podešavanja.

4

Potvrdite izbor u polju za potvrdu

Omoguć. poziva u ICE prik..

Neke mreže i/ili dobavljači usluga možda ne podržavaju ICE pozive.