Sony Xperia E4g - Pravljenje rezervne kopije kontakata

background image

Pravljenje rezervne kopije kontakata

Za pravljenje rezervne kopije kontakata možete da koristite memorijsku karticu.

Pogledajte odeljak

Prenos kontakata

na stranici 53 da biste dobili više informacija o

vraćanju kontakata na uređaj.

Izvoz svih kontakata na memorijsku karticu

1

Iz Početni ekran, tapnite na , a zatim tapnite na .

2

Pritisnite , a zatim tapnite na

Izvoz kontakata > SD kartica.

3

Tapnite na

OK.

58

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..