Sony Xperia E4g - Prenos kontakata

background image

Prenos kontakata

Postoji nekoliko načina za prenos kontakata na novi uređaj. Kontakte možete da

sinhronizujete sa naloga na mreži ili da ih uvezete direktno sa drugog uređaja.

Prenos kontakata pomoću računara

Xperia™ Transfer je aplikacija koja vam pomaže da prikupite kontakte sa starog uređaja i

prenesete ih na novi uređaj. Aplikacija Xperia™ Transfer, kojoj možete pristupiti u okviru

računarskog programa Xperia™ Companion, podržava mobilne uređaje koji rade pod

operativnim sistemima iOS/iCloud i Android™. Ako prelazite sa iOS uređaja, funkcija

uparivanja aplikacija predlaže Android ekvivalente vašim iOS aplikacijama.
Da biste koristili Xperia™ Transfer, potrebno vam je sledeće:

Računar povezan sa internetom.

Novi Android™ uređaj.

USB kabl za novi Android™ uređaj.

Stari uređaj.

USB kabl za stari uređaj.

Stari uređaj vam možda neće trebati. Za iOS uređaje možete se povezati direktno na iCloud ili

koristiti lokalnu rezervnu kopiju. Za Sony uređaje koje ste ranije posedovali možete koristiti

lokalne rezervne kopije.

Prenos kontakata na novi uređaj

1

Potražite i preuzmite softver Xperia™ Companion (na Windows ili Mac

®

računaru)

sa lokacije http://support.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion ako

softver već nije instaliran.

2

Nakon uspešne instalacije, otvorite softver Xperia™ Companion, zatim kliknite na

Xperia™ Transfer

i pratite važeća uputstva za prenos kontakata.

Prenos kontakata pomoću naloga na mreži

Ako kontakte sa starog uređaja ili računara sinhronizujete sa nalogom na mreži, na
primer, Google Sync™, Facebook™ ili Microsoft

®

Exchange ActiveSync

®

, možete da

prenesete kontakte na novi uređaj pomoću tog naloga.

Sinhronizovanje kontakata sa novim uređajem pomoću naloga za sinhronizovanje

1

Na Početni ekran, dodirnite stavku , a zatim dodirnite stavku .

2

Dodirnite stavku , a zatim dodirnite stavke

Podešavanja > Nalozi i

sinhronizacija.

3

Izaberite nalog sa kojim želite da sinhronizujete kontakte, a zatim dodirnite stavke

>

Sinhronizuj odmah.

Morate biti prijavljeni na odgovarajući nalog za sinhronizovanje da biste mogli da sinhronizujete

kontakte sa njim.

Drugi metodi za prenos kontakata

Postoji nekoliko načina za prenos kontakata na novi uređaj. Na primer, možete da
kopirate kontakte na memorijsku karticu, da koristite Bluetooth

®

tehnologiju ili sačuvate

kontakte na SIM karticu. Više određenih informacija o prenosu kontakata sa starog

uređaja potražite u odgovarajućem uputstvu za korisnike.

Uvoz kontakata sa memorijske kartice

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na , a zatim tapnite na .

2

Pritisnite , a zatim tapnite na

Uvezi kontakte > SD kartica.

3

Izaberite datoteke koje želite da uvezete i tapnite na

OK.

53

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Uvoz kontakata pomoću Bluetooth

®

tehnologije

1

Proverite da li je Bluetooth

®

funkcija uključena i uređaj podešen tako da se može

videti.

2

Kada dobijete obaveštenje o dolaznoj datoteci za uređaj, prevucite statusnu liniju

nadole i tapnite na obaveštenje da biste prihvatili prenos datoteke.

3

Tapnite na dugme

Prihvati da biste pokrenuli prenos datoteke.

4

Prevucite statusnu liniju nadole. Kada se prenos dovrši, tapnite na obaveštenje.

5

Tapnite na primljenu datoteku.

Uvoz kontakata sa SIM kartice

Ako prenosite kontakte putem SIM kartice, možete izgubiti informacije ili dobiti višestruke

unose kontakata.

1

Na Početni ekran, tapnite na stavku , a zatim na stavku .

2

Tapnite na stavku , a zatim na stavke

Uvezi kontakte > SIM kartica.

3

Da biste uvezli pojedinačni kontakt, pronađite i tapnite na kontakt. Da biste uvezli

sve kontakte, tapnite na stavku

Uvezi sve.